PL EN


2020 | 11(1) | 297-314
Article title

CITIZEN DIPLOMACY AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN NIGERIA: A CONTEMPORARY DISCOURSE

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
Citizen diplomacy as a key component of diplomacy is fundamental in international relations. Through it, individual citizens help realize their countries’ national interests through unofficial interactions. For Nigeria however, the worry is whether citizen diplomacy can effectively complement official diplomatic activities in the face of the low human-capital development of her citizens. United Nations Development Pro-gramme in 2019 placed Nigeria’s human-development-index value for 2018 at 0.534, positioning the country at 158 out of the 189 countries and territories surveyed. It also classified 51.4 percent of Nigerian population as being multi-dimensionally poor with an additional 16.8 percent categorized as being vulnerable to multidimensional pov-erty. In view of this challenge therefore, this paper examined the implication of the low human-capital development on foreign relations of Nigeria. Data was collated from secondary sources while qualitative descriptive technique was used for analysis. The paper found that Nigeria’s current human capital development trajectory is incapable of stimulating citizen diplomacy into complementing the coun-try’s official diplomatic relations with other states. It also found that this situation accounts for the failure by Nigeria to actualize most of her foreign policy objectives. The paper therefore recommended improved investment in wellbeing of Nigerians for better outing in foreign relations. citizen diplomacy, human capital development, foreign policy, national interest, global system Dyplomacja obywatelska jako kluczowy komponent dyplomacji ma znaczenie fundamentalna w stosunkach międzynarodowych. Dzięki niej poszczególni obywatele pomagają realizować interesy narodowe swoich krajów po-przez nieoficjalne interakcje. W przypadku Nigerii niepokoi jednak kwestia efektywności uzupełniania przez dyplomację obywatelską czynności dyplomatycznych ze względu na niski poziom rozwoju kapitału ludzkiego jej obywateli. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w roku 2019 uplasował wartość wskaźnika rozwoju społecznego Nigerii na rok 2018 na poziomie 0,534, czyli na 158 miejscu z 189 badanych krajów i terytoriów. Sklasyfikował również 51,4 procent populacji Nigerii jako biednych wielowymiarowo, a dodatkowe 16,8 procent sklasyfikowano jako narażone na wielowymiarowe ubóstwo. W związku z tym w niniejszym dokumencie przeanalizowano wpływ niskiego rozwoju kapitału ludzkiego na stosunki Nigerii z zagranicą. Dane zostały zebrane ze źródeł wtórnych, natomiast w analizie została zastosowana jakościowa technika opisowa. W artykule wskazuje się, że w Nigerii aktualnie trajektorie rozwoju kapitału ludzkiego nie są w stanie stymulować dyplomację obywatelską w zakresie uzupełniania oficjalnych relacji dyplomatycznych z innymi krajami. Zostało odnotowano, że ta sytuacja także jest przyczyną niepowodzenia Nigerii w kontekście aktualizacji celów polityki międzynarodowej Nigerii. W tym artykule zawarte są zalecenia poprawienia inwestycji w dobrostan Nigeryjczyków dla lepszych wyników w relacjach z zagranicą. Dyplomacja obywatelska, rozwój kapitału ludzkiego, polityka zagraniczna, interesy narodowe, system globalny
Year
Volume
Pages
297-314
Physical description
Dates
published
2020-08-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-710a39df-58e9-381e-9407-343d29561c21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.