PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 245-266
Article title

Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W końcu pierwszej dekady XXI w. rachunkowość ma wielowiekową historię rozwo-ju praktyki, a także stosunkowo bogaty dorobek naukowy w postaci teorii o różnym zakresie i stopniu szczegółowości, powstałych w wyniku zarówno badań dedukcyj-nych, jak i empirycznych. W ostatnich kilku dekadach, wraz z procesami globalizacji, przemianami w sferze gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza w procesach i me-todach zarządzania oraz w technologii przetwarzania i komunikowania informacji, rozszerza się dziedzina przedmiotowa nauki rachunkowości, na którą składają się badania prowadzone w powiązaniu z praktyką rachunkowości oraz wyniki tych badań w formie teorii o różnym charakterze, zakresie i przedmiocie odniesienia.Celem artykułu jest próba zidentyfikowania głównych kierunków i problemów za-interesowania teorii rachunkowości finansowej w pierwszej dekadzie XXI wieku w świetle zarysu kształtowania się nurtów badawczych w tym zakresie rachunko-wości w przeszłości. Ograniczona objętość artykułu pozwoliła uwzględnić tylko naj-ważniejsze – zdaniem autorki – aspekty rozwoju teorii rachunkowości finansowej oraz nazwiska jedynie przedstawicieli prezentowanych nurtów. Niniejsze opraco-wanie stanowi syntezę prowadzonych przez autorkę studiów zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu. Zawiera ono rozważania dotyczące istoty i dwóch typów teorii rachunkowości (normatywnych i deskryptywnych), teorii rachunkowości finansowej w ujęciu retrospektywnym, współczesnych wyzwań i problemów teorii rachunko-wości finansowej oraz krytycznych ocen rachunkowości jako nauki.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-796b7bf1-4659-37b4-9209-3dd427e2fd72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.