PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 11-21
Article title

PROJEKT PRAWA O MUZEACH

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Doświadczenia lat 2007-2010, pozwalające widzieć polskie muzea w perspektywie współpracy europejskiej uświadomiły, że konieczne są zmiany sposobu myślenia o instytucji muzeum i zaakceptowanie jej szczególnej roli społecznej. Trzeba nadrobić stracony czas (dekada po 2000 r.), w którym zarówno problem opieki nad zbiorami i dostępu do nich (digitalizacja, edukacja), jak i palący problem utrzymania już istniejącej tkanki majątkowej, umknął ze świadomości polityków. Refleksje te stały się punktem wyjścia do złożenia przez nas – troje członków zespołu ds. zmian legislacyjnych dla muzeów projektu przekształcenia Ustawy o muzeach w Prawo o muzeach . Obejmowałoby ono szerszy zakres regulacji, dzięki którym muzea – instytucje kultury i nauki, będące jednocześnie opiekunami wielkich zasobów majątkowych – mogłyby wykorzystywać swój potencjał, stać się w większym stopniu obszarami przeżyć, nauki, rozrywki nie tracąc przy tym statusu kustoszy majątku publicznego. Wychodząc od przeredagowanej definicji muzeum i po określeniu stosowanych w niej terminów specyficznych dla muzeów, proponujemy następujące rozwiązania ustawowe, ujęte w trzech działach nierozerwalnie ze sobą połączonych, tworzących razem Prawo o muzeach:I. Podstawowe regulacje w zakresie prawa dla muzeów, II. Regulacje związane z ekonomiką muzeów, III. Regulacje służące realizacji zadań publicznych i społecznych przez muzea.Trzeba wyraźnie podkreślić, że zaproponowany układ działów jest porządkiem pragmatycznym. Regulacje prawne w dziale (I) pozwalają na rozpoczęcie procesu wdrożenia → (II) ekonomiki muzeów będącej podstawą właściwego funkcjonowania i rozwoju. Celem tych działań jest jak najlepsze → (III) wypełnianie funkcji muzeum jako instytucji pożytku publicznego, a więc działanie na rzecz rozwoju wiedzy, kultury, wrażliwości i kształtowania tożsamości w społeczeństwie z zachowaniem zasad prawa, własności, poszanowania odrębności, etyki oraz ochrony i przechowania majątku i wartości niematerialnych dla przyszłych pokoleń, w zakresie dorobku kultury, nauki i ochrony otoczenia naturalnego. Poniżej zamieszczamy propozycję układu najważniejszych zagadnień, wymieniając tylko tytuły działów i rozdziałów bez ich opisów szczegółowych:Dział I: obejmujący po zmianach dotychczasową Ustawę o muzeach, uzupełnioną o dodatkowe lub zmienione punkty.Rozdział I : Muzeum i muzealium.Rozdział II: Rada muzeum.Rozdział III: Pracownicy muzeów (muzealnicy).Rozdział IV: Nadzór nad działalnością muzeów i wsparcie merytoryczne.Dział II: Ekonomika muzeów, zasady finansowania muzeów i zasady współdziałania między muzeami.Rozdział I: Zabezpieczenie przed konfiskatą.Rozdział II: Ubezpieczenia muzealiów.Rozdział III: Zasady finansowania i prowadzenia muzeów.Dział III: Funkcje społeczne muzeum.Rozdział I : Domena publiczna – użycie znaku muzeum i wizualizacji muzeum oraz muzealiów.Rozdział II: Dostęp do zbiorów muzealnych.Rozdział III: Muzea w sieci i działaniach zewnętrznych. Działy II i III nie istniały właściwie w dotychczasowych regulacjach związanych z muzeami. Bardzo ważnymi, nowymi zagadnieniami, które objęłoby Prawo o muzeach (Dział II) jest zmiana zasad gwarancji rządowych oraz ochrona przed konfiskatą, które powinny być wprowadzone możliwie w najbliższym czasie.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
11-21
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7b0a9286-ef55-35a9-9c31-b90b48d35765
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.