Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 591(6) | 25-36

Article title

Inny nie znaczy gorszy: przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Reforma oświaty wdrażana od 1 września 2017 r. spowodowała duże zamieszanie w społeczeństwie. Pierwsza kwestia to wartość wychowawcza działań podejmowanych w szkole. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art. 1, pkt 3 ustawy Prawo oświatowe). W placówkach oświatowych powstają nowe programy wychowawczo-profilaktyczne, które powinny odnosić się do treści nowej podstawy programowej. Jakie priorytety będą uwzględnione w tych programach, zależy od twórczych działań nauczycieli. Artykuł stanowi próbę namysłu nad istotnymi zadaniami szkoły w kontekście edukacji równościowej, wynikających z przekonania, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”(art. 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). Prezentowana refleksja odwołuje się zarówno do aspektów prawnych, jak i etycznych pracy nauczyciela. Zawiera opis rozwiązań metodycznych możliwych do zastosowania w programie wychowawczym klasy lub programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły. Wsparcie nauczycieli w obszarze działań antydyskryminacyjnych jest odpowiedzią na potrzebę upowszechniania w szkołach równego traktowania i szacunku w zróżnicowanym społecznie świecie.

Year

Volume

Pages

25-36

Physical description

Dates

published
2020-05-22

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-7ff8074c-3d7c-33d9-91af-35b691108f4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.