PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 33-44
Article title

Przychody podatkowe w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – aspekty dyskusyjne

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, których celem jest ochrona i promocja zdrowia, po-winny szanować rozwiązania wszystkich regulacji prawnych dotyczących działal-ności SP ZOZ. Biorąc pod uwagę ramy prawne działalności SP ZOZ, zasady ich rachunkowości finansowej i rachunku kosztów, specyfika dokumentacji i prezenta-cji zdarzeń, a także transakcji ekonomicznych stanowi punkt wyjścia dla popraw-nych należności podatkowych. Artykuł podnosi sprawy związane z należnościami podatkowymi w SP ZOZ w przypadku nieodpłatnych świadczeń, środków z fundu-szy strukturalnych UE, grantów, darowizn składników majątku, umorzenia zobo-wiązań. Przedstawiono możliwość zwolnienia przychodu z obowiązku podatkowego SP ZOZ przy założeniu, że wymagania zdefiniowane przez ustawę mają miejsce (realizacja zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia oraz przekazanie zysków na cele statutowe). Podkreślona została uprzywilejowana pozycja SP ZOZ w relacji do innych płatników podatku dochodowego, jak również poświęcono uwagę prak-tycznym aspektom i możliwościom zastosowania rozwiązań wynikających z ustawy podatkowej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-84c05456-2cb9-3409-a7d7-37edbc7ec085
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.