PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 247-264
Article title

Rachunkowość w zakresie fuzji transgranicznych w Republice Czeskiej według czeskich standardów rachunkowości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
Niniejszy artykuł dotyczy fuzji transgranicznych, które mogą być realizowane z lub do Republiki Czeskiej oraz skupia się nad aspektami księgowymi i podat-kowymi tych transakcji. Uwagę zwrócono również na najważniejsze formalności prawne, które są wymagane przy projektach tych fuzji oraz na wycenę aktywów netto. Dyrektywa 2005/56/WE wniosła nowe możliwości łączenia się przedsię-biorstw w ramach granic państw członkowskich UE. Korzyści z podatku docho-dowego, które mogą być realizowane podczas fuzji transgranicznych, zostały zaim-plementowane za pośrednictwem dyrektywy 90/434/EWG. Spełnienie rygorysty-cznych wymogów, uzależnionych od funkcjonowania neutralnego systemu podatko-wego, może być jednak trudne.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-8faac1d8-584a-3ca3-a1f9-ec2037aed73b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.