Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 117-142

Article title

Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest objaśnienie istoty, zasad pomiaru i sposobów prezentowania w sprawozdawczości finansowej wyniku całościowego (comprehensive income) w kontekście próby nakreślenia złożonej problematyki dotyczącej zysku z punktu widzenia semantycznego, syntaktycznego i pragmatycznego oraz w świetle regulacji rachunkowości dotyczących wyniku całościowego, a przede wszystkim Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych i projektu jego nowelizacji, przedstawionego przez Radę Międzynarodowych Standardów Ra-chunkowości w 2010 r.Dwie koncepcje zysku, znane w teorii i praktyce, tj. koncepcja zysku jako miernika dokonań podmiotów gospodarczych oraz jako czynnika wzrostu bogactwa (wartości) jego właścicieli (inwestorów), znajdują odzwierciedlenie w rachunkowości poprzez pomiar i prezentowanie w sprawozdaniu finansowym:1) zysku (straty) netto, którego elementem składowym jest bieżący zysk operacyjny,2) wyniku całościowego (comprehensive income).Potrzeba ustalania oraz zasady i sposób prezentowania tych kategorii w spra-wozdaniu finansowym wzbudzają liczne dyskusje, zwłaszcza w środowiskach teore-tyków i instytucji wydających regulacje w zakresie rachunkowości, aczkolwiek zmiany w regulacjach i praktyce sprawozdawczości finansowej spółek w ostatnich dwóch dekadach potwierdzają, że zwiększa się zakres podmiotów prezentujących w sprawozdaniu finansowym wynik całościowy i jego komponenty. Prezentowanie zysku (straty) netto, innego wyniku całościowego i wyniku całościowego ogółem w jednym zestawieniu, tzn. w sprawozdaniu z zysku lub straty netto i innego wyniku całościowego, w formie i układzie zaproponowanym w 2010 r. w Exposure Draft przez Rady IASB i FASB, wydaje się być rozwiązaniem zwiększającym przejrzy-stość sprawozdania finansowego. Dotyczy ono jednocześnie dwóch kategorii zysku oraz może ułatwić użytkownikom ocenę dokonań spółki publicznej i jej zarządu w danym okresie sprawozdawczym, a także sformułowanie wniosków odnoszących się do wpływu wyniku całościowego ogółem i jego komponentów na wzrost wartości dla akcjonariuszy spółki.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-9459fce8-bda4-35b8-8dce-38c48cbefb6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.