Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(1) | 282-300

Article title

RESEARCH INSTITUTIONS IN POLICE - PROCESS FOR INSTITUTIONALIZATION AND FORMALISATION

Content

Title variants

PL
INSTYTUCJE BADAWCZE W POLICJI – PROCESY INSTYTUCJONALIZACJI I FORMALIZACJI
RU
ИССЛОВАДИТЕЛСКИЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ В ПОЛИЦИИ - ПРОЦЕССЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ И ФОРМАЛИЗАЦИИ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
Institutionalization and formalization of research institutions in Police are processes which have a great impact for its functioning. Outer environment of the institution affects its scope of action and creates cooperation with units taking part in solving a given criminal issue. In this publication, there has been done an analysis of the literature affecting factors influencing the progress of processes. Along, outcomes of the empirical research showing the elements that create both processes in diagnosed institution, has been delivered.
PL
Instytucjonalizacja i formalizacja instytucji badawczej w Policji są procesami, które wpływają na jej funkcjonowanie. Otoczenie zewnętrzne instytucji wywiera wpływ na zakres jej działania oraz kształtuje współpracę z podmiotami biorącymi udział w rozwiązaniu konkretnego problemu kryminalnego. W publikacji dokonano analizy literatury w zakresie czynników wpływających na przebieg tych procesów oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych wskazujące elementy kształtujące oba procesy w diagnozowanej instytucji.
RU
Институционализация и формализация исследовательского учреждения в Полиции является процессами, которые влияют на ей функционирование. Окружение учреждения влияет на сферу ей деятельности, а также образовывает взаимодействие с представителями, которые участвуют в разрешении конкретной криминальной проблемы. В этой публикации сделано литературный анализ в сфере показатели, которые влияют на продолжение этих процессов, а также представлено результатыэмпирических исследовании, которые указывают элементы обрезающее оба процессы в диагностированном учреждении.

Year

Volume

Pages

282-300

Physical description

Dates

published
2017-09-18

Contributors

References

 • 1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 2. Janik R., Sztumski J., Socjologia organizacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2012.
 • 3. Jedynak P., Znormalizowane systemy zarządzania. Modele, funkcje, wymagania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • 4. Jełowicki M., Kieżun W., Leoński Z., Ostapczuk B., Teoria organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 • 5. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, (wyd. V), Wrocław-Warszawa 1973.
 • 6. Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • 7. Macias J., Efektywność zarządzania w świetle prakseologii i norm, „Problemy Jakości” nr 9/2011, Wydawnictwo SIGMA-NOT.
 • 8. Rószkiewicz M., Perek-Białas J., Węziak-Białowolska D., Zięba-Pietrzak A., Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • 9. Rutka R., Uwarunkowania ewolucji wiedzy o organizacji i zarządzaniu, [w:] Czerska M., Szpitter A.A. (red.) Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 10. Schein E., Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, San Francisco 1992.
 • 11. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnienie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 12. Stalewski T., Łucewicz J., Socjologia organizacji. Zagadnienie wybrane, Wrocławska Oficyna Nauczycielska, Wrocław 1994.
 • 13. Sztumski J., Socjologia pracy, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 1999.
 • 14. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, (wyd. VII), Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2010.
 • 15. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-94659a2b-9c8f-3938-8993-d32361c7a044
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.