PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 223-244
Article title

Perspektywy rozwoju rachunkowości międzynarodowej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Jednym z najbardziej niepokojących zjawisk, obserwowanych w procesie przygo-towywania sprawozdań finansowych, jest stale rosnąca tendencja do posługiwania się wąsko zdefiniowanymi regułami tego pomiaru, niekoniecznie uwzględniającymi istotę mierzonych kategorii. Organy ustalające standardy podejmują próby związane ze spełnieniem tych oczekiwań, lecz nie ma i nigdy nie będzie możliwości ustalania tak szczegółowych reguł, które mogłyby zostać wykorzystane w każdym pojedyn-czym elemencie pomiaru, o którym mowa. Ponadto istnieje wiele przykładów, które potwierdzają, że bardziej szczegółowe reguły, w porównaniu do raczej ogólnej zasady dotyczącej tego samego przedmiotu pomiaru, nie wyeliminowały, a nawet nie zmniej-szyły możliwości zarówno nieświadomych, jak i celowych/przestępczych zniekształ-ceń tego pomiaru.Wynika z tego konieczność krytycznego spojrzenia na standardy, które niezależnie od ich szczegółowości, tworzą iluzję precyzji w pomiarze dokonywanym w rachun-kowości, podczas gdy w swojej istocie pomiar ten jest zdeterminowany przez su-biektywne wybory osób w nim uczestniczących. W tym kontekście pojawia się py-tanie, czy aby te szczegółowe reguły pomiaru nie zwiększyły skłonności do nadużyć, zamiast je ograniczać. Pytania te są stawiane szczególnie często w przypadku po-jawiających się z coraz większą częstotliwością kryzysów finansowych.Jednocześnie IASB będąc w przyszłości globalną instytucją ustalającą standar-dy zakłada, że modyfikowane i ustalane przez nią standardy będą interpretowane zgodnie z „duchem”, a nie, jak dotychczas – zgodnie z „literą prawa”. Przedmiotem rozważań zawartych w referacie są sprzeczności i dylematy związane z takim sta-nowiskiem IASB.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a47b909d-b904-3311-9f12-dcc12e727007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.