PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 175-188
Article title

Wartość godziwa jako kategoria wyceny

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Polskie i międzynarodowe prawo bilansowe wykorzystuje dwa modele wyceny: modelkosztu historycznego, oraz model wartości godziwej. Wartością godziwą jest generalnieoszacowana wartość rynkowa, choć niekoniecznie. Wartość godziwa może opieraćsię na cenie rynkowej, ale nie przyjmuje jej na ślepo jako wyznacznika rynkowejwartości. W przypadku rynku nieaktywnego lub nieefektywnego, wartość godziwąmożna zastąpić innymi miernikami, jak wartość użytkowa, wartość odtworzeniowa,wartość bieżąca netto. Koncepcję wartości godziwej można porównać z koncepcją rzetelnejprezentacji. Rzetelność prezentacji opiera się na sprawozdaniach finansowychwykorzystujących koszt historyczny. Rzetelna prezentacja informacji opera się więc nietyle na rzetelnych wartościach godziwych, co na wartościach możliwych do przyjęciaw danych okolicznościach.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ae3dc74d-ba0f-3e48-9b53-8fd12f20f532
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.