PL EN


2010 | 2010(57(113)) | 183-186
Article title

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI VII Konferencja z cyklu „Rachunkowość – Zarządzanie – Globalizacja” zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W dniach 22 i 23 kwietnia 2010 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się siódma już konferencja z cyklu „Rachunkowość – Zarządzanie – Globalizacja” na temat „System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego”. Zorganizowała ją Katedra Rachunkowości, a udział w niej wzięli przedstawiciele środowiska naukowego rachunkowości i praktycy, w tym również członkowie władz i przedstawiciele regionalnych oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.Na tegoroczną konferencję zgłoszono 25 referatów. Na podstawie dokonanej oceny zakwalifikowano 19 referatów, do druku w opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego monografii pt. „System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego” (355 stron), której redaktorami naukowymi byli prof. I. Sobańska i dr P. Kabalski, a recenzentem prof. G. Idzikowska. Większość referatów, które znalazły się w monografii, autorzy zaprezentowali w czasie sesji plenarnych.Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Ewa Walińska – Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, prof. dr hab. Irena Sobańska – Kierownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ i dr Przemysław Kabalski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Po wystąpieniach powitalnych rozpoczęła się sesja plenarna dotycząca wyzwań i problemów stojących przed rachunkowością w związku z kryzysem gospodarczym. W dyskusji udział wzięli: prof. I. Sobańska; Arkadiusz Szeląg, Prezes Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP; Zygmunt Młynarczyk, Przewodniczący Regionalnego Oddziału w Łodzi KIBR; Barbara Bakalarska, doradca Ministra Finansów; dr Jerzy Czarnecki z Katedry Zarządzania UŁ oraz prof. dr hab. Radosław Ignatowski z Katedry Rachunkowości UŁ. Dyskusja dotyczyła m.in. konieczności zmian w podejściu do roli i zadań rachunkowości zarządczej wobec zmian metod zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami (tzw. szczupłe przedsiębiorstwo jako odpowiedź na wyzwania dzisiejszej gospodarki), potrzeby przemyślenia założeń i zasad sprawozdawczości finansowej, roli księgowych i biegłych rewidentów w okresie kryzysu na rynkach finansowych, problemów zarządzania i rachunkowości w sektorze finansów publicznych, w tym związanych z budżetami zadaniowymi. Duża i różnorodna wiedza oraz doświadczenie prelegentów przyczyniły się do tego, iż w toku dyskusji wskazano na bardzo wiele problemów i wyzwań, w obliczu których stoi dzisiaj system rachunkowości. Podkreślano nierozerwalne powiązanie systemu rachunkowości z systemem zarządzania zarówno poszczególnymi podmiotami, jak i całą gospodarką.Zgłoszone na konferencję referaty były prezentowane w czterech sesjach. Tematem pierwszej, której przewodniczył prof. R. Ignatowski, było znacze-nie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości dla stabilizacji i rozwoju gospodarki światowej. Prof. Andrzej Piosik z Akademii Ekonomicz-nej w Katowicach poświęcił swoje wystąpienie analizie związków między odpisami z tytułu trwałej utraty wartości w zakresie wartości firmy z dokona-iami finansowymi spółek prezentowanymi w ich sprawozdaniach finanso-ych oraz przyjętymi przez nie zasadami (polityką) rachunkowości. Dr Jan Michalak z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ przedstawił standardy sprawozdawczości finansowej. Ostatni referat, prof. Ewy Śnieek, mgr. Michała Wiatra i mgr Joanny Domagały dotyczył roli rachunkowości w tworzeniu wiernego obrazu działalności przedsiębiorstwa w czasie kryzy-su gospodarczego.Kolejna, druga sesja (przewodniczył jej dr J. Michalak) stanowiła kontynuację tematu: „Znaczenie krajowych i międzynarodowych standardów ra-chunkowości dla stabilizacji i rozwoju gospodarki światowej”. Dr Przemy-sław Czajor z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ przedstawił zmiany w przepisach rachunkowości dotyczących instrumentów finansowych i podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy wynikają one z ewolucji zasad, czy są odpowiedzią na kryzys. Dr Marcin Michalak z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ wskazał na znaczenie jakości informacji prospektywnych dla pomiaru utraty wartości aktywów operacyjnych. Sesję zamknę-ło wystąpienie dr. Jacka Kalinowskiego z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, poświęcone zmianom w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Każdą sesję kończyły pytania i uwagi słuchaczy związane z problemami poruszanymi w referatach.Ostatnią merytoryczną częścią pierwszego dnia konferencji były konsul-tacje pracowników Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ dla praktyków (a także wszystkich innych uczestników konferencji). W ten spo-sób Katedra Rachunkowości podkreśliła swój bliski związek z praktyką. Przy-jemnym zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja, poprzedzona krótkim koncertem kwintetu studentek Akademii Muzycznej w Łodzi.Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją pt. „Rola rachunkowości zarząd-czej w zapobieganiu i przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym w przedsiębior-stwie”, pod przewodnictwem prof. Anny Szychty. Jako pierwsza wystąpiła prof. I. Sobańska. Przedstawiła koncepcję rachunku kosztów i wyników stru-mienia wartości, stanowiącego podstawową metodę rachunkowości zarząd-czej w przypadku szczupłego zarządzania (lean management). Dr Piotr Pre-wysz-Kwinto z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu omówił temat tabel kosztów będących jednym z narzędzi pomocniczych przy stosowaniu japoń-skich metod rachunku kosztów w szczupłej rachunkowości. Dr Tomasz Wnuk-Pel z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ przedstawił wyniki badania podejścia firm nieprodukujących do rachunku kosztów działań.Tematem ostatniej sesji, którą prowadziła prof. Ewa Śnieżek, były wybrane problemy rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Na szczególną uwagę zasługują wystąpienia dra Mikołaja Turzyńskiego z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, który przedstawił księgowe i podatkowe aspekty inicjowania umów leasingu, oraz mgr. Witolda Furmana z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który mówił o outsourcingu funkcji rachunkowości w perspektywie kryzysu gospodarczego.W sesji końcowej, której przewodniczyła prof. I. Sobańska, nastąpiło pod-sumowanie obrad, sformułowanie ogólnych wniosków wynikających z referatów i dyskusji oraz zaproszenie na kolejne edycje konferencji, organizowanej w ramach cyklu „Rachunkowość – Zarządzanie – Globalizacja” przez Katedrę Rachunkowości UŁ.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-af780bf2-b85f-3421-8994-00744ed754b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.