PL EN


Journal
2017 | 58 | 214-220
Article title

NOWE OBLICZE MUZEUM MIEJSKIEGO W ŻORACH. HISTORIA I KOLEKCJA

Content
Title variants
EN
THE NEW ASPECT OF THE MUNICIPAL MUSEUM IN ŻORY. HISTORY AND COLLECTION
Languages of publication
Abstracts
EN
Two attempts were made to found the Museum in Żory, each time when the anniversary of the town’s founding was being celebrated. The Municipal Cultural Centre then organised exhibitions devoted to the town’s history. Since the interest in celebrations dropped off once they were finished, the museum was never founded. In 1999 the concept was changed, and African culture started to predominate. The interest in such an exhibition was huge, and thus the Municipal Museum was founded in December 2000. It has two branches, one devoted to the history and culture of the region, and one devoted to non-European cultures. At the beginning, museum professionals were aware of the fact that the museum’s existence depended on social acceptance. It was decided to focus on animation activities, which effectively attracted a lot of visitors. At the same time, both the regional and West African collections were created. Since the museum was founded quite recently, the majority of the collection is made up of objects from the 2nd half of the 20th century and the beginning of the 21st century. Having its own premises was a serious problem for the museum. After many years of struggle, an agreement was concluded with the Katowice Special Economic Zone (KSSE) to add a wing to the historical Haering villa from 1908 which it owned. In autumn 2014 the construction work finished and the museum gained its own premises. The museum presents two permanent exhibitions: "Our identity" and "The Polish way of learning about the world". The former presents the history and culture of the region and town, from their beginnings until today. The latter is devoted to research carried out by Polish scientists in various parts of the globe. The museum acquires objects mainly through its own field work, as well as from collections gathered by Polish scientists during their research. Purchasing historical and expensive objects at antique shops and markets is rare.
PL
Muzeum w Żorach próbowano powołać dwukrotnie, za każdym razem przy okazji obchodzonych jubileuszy założenia miasta. W Miejskim Ośrodku Kultury organizowano wtedy wystawy poświęcone historii miasta. Po zakończonych uroczystościach zainteresowanie tematem malało, w konsekwencji nie powołano muzeum. W 1999 r. nastąpiła zmiana koncepcji, tematem dominującym stały się kultury Afryki. Zainteresowanie wystawą o tej tematyce było duże w skutek czego w grudniu 2000 r. powołano do życia Muzeum Miejskie. Posiada ono dwa działy: Historii i Kultury Regionu oraz Kultur Pozaeuropejskich. Rozpoczynając działalność muzealnicy zdawali sobie sprawę, że istnienie muzeum zależne jest od akceptacji społecznej. Postawiono na działania animacyjne, które rzeczywiście przyciągnęły sporą rzeszę zwiedzających. Jednocześnie gromadzono zbiory, tak z regionu jak i z Afryki Zachodniej. Ze względu na to, że muzeum powstało stosunkowo niedawno, większość kolekcji stanowią obiekty z 2. poł. XX oraz pocz. XXI wieku. Poważnym problemem było posiadanie własnej siedziby. Po wielu latach starań zawarto porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE) o dobudowie skrzydła do będącej jej własnością zabytkowej willi Haeringa z 1908. Wiosną 2014 r. zakończono prace budowlane, muzeum uzyskało swoją siedzibę. Muzeum prezentuje dwie wystawy stałe: „Nasza Tożsamość” i „Polskie Poznawanie Świata”. Ta pierwsza mówi o historii, kulturze regionu i miasta, od czasów jego powstania aż po dzień dzisiejszy. Druga prezentuje badania polskich naukowców w różnych częściach świata. Muzeum pozyskuje eksponaty głównie w trakcie prowadzonych własnych prac terenowych oraz ze zbiorów zgromadzonych przez polskich naukowców podczas ich badań. Rzadkością są zakupy historycznych, drogich obiektów w antykwariatach bądź na giełdach.
Journal
Year
Volume
58
Pages
214-220
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b31ecd2f-82d2-385a-8980-8d511d622a7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.