PL EN


2016 | 2(122) | 68-78
Article title

OSOBY INFORMUJĄCE JAKO WYODRĘBNIONA KATEGORIA OSOBOWYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wyodrębnienie wśród osobowych źródeł informacji kategorii osób informujących od lat wzbudzało wśród praktyków pracy operacyjnej pewne wątpliwości. W publikacji podjęto próbę wyjaśnienia powodów, dla których utworzono ten podzbiór osobowych źródeł informacji. Przytoczono także wyniki przeprowadzonych w 2013 r. badań w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa prawnego policjantów związanych z tą kategorią źródeł. Wskazano, że przyjmowanie informacji od osób informujących nie powinno wchodzić w podstawowy zakres zadań policjantów służby kryminalnej. Uzasadniono wniosek, że zapis, który nakłada na wszystkich policjantów obowiązek przyjmowania informacji przydatnych do realizacji ustawowych zadań Policji, powinien zostać umieszczony w jawnym, a więc dostępnym dla ogółu policjantów, wewnętrznym akcie normatywnym. Wskazano, że możliwość dokonania postulowanych zmian pojawiła się w związku z decyzją nr 165 komendanta głównego Policji z 15 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania i uzgodnienia projektu zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych. Decyzją nr 10 komendanta głównego Policji z 22 stycznia 2016 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania zespołu do opracowania i uzgodnienia projektu zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych zmieniono niemal całkowicie skład zespołu
Year
Volume
Pages
68-78
Physical description
Dates
published
2019-11-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b44ce422-ec64-32df-9bdc-e5aa86d8d2de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.