PL EN


2015 | 1(1) | 17-29
Article title

IMPROVING MANAGING THE CREDIT RISK IN CONDITIONS SLOWING ECONOMIC GROWTH

Content
Title variants
PL
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM W WARUNKACH SPOWOLNIENIA WZROSTU GOSPODARCZEGO
RU
ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
PL
Ostatni kryzys finansowy z 2008 roku znacząco przyczynił się do wzrostu znaczenia analizy procesów zarządzania ryzykiem kredytowym oraz podejmowania działań mających na celu doskonalenie tego procesu. Źródła tego kryzysu finansowego wiąże się obecnie głównie z działalnością głównie amerykańskich banków inwestycyjnych, które sprzedawały instrumenty pochodne oparte na dochodach z bardzo ryzykownie udzielanych kredytów typu subprime. Wzrost ryzyka odnotowywany w obszarze działalności banków jest zwykle także pochodną pogorszenia koniunktury gospodarczej w sektorach klientów banków, w tym niefinansowych podmiotów gospodarczych. W takiej sytuacji banki ograniczają udzielanie klientom obarczonych wyższym ryzykiem kredytowym aktywnych produktów finansowych. Biorąc pod uwagę globalny charakter rynków finansowych i znaczenie bankowości inwestycyjnej w systemach finansowych konieczne są także działania zmierzające do poprawy instrumentów identyfikacji, kwantyfikacji i kontroli ryzyka bankowego, przede wszystkim kredytowego oraz zabezpieczania instytucji kredytowych przed potencjalnymi źródłami tego ryzyka. Z dotychczasowych analiz wynika, że antykryzysowe działania skoncentrowane głównie na wprowadzaniu dodatkowych restrykcji w udzielaniu produktów finansowych mogą okazać się niewystarczające, a nawet mogą okazać się szkodliwe przyczyniając się do zmniejszenia wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów. Konieczne są także działania mające na celu wzmocnienie instytucji nadzorczych nad systemami finansowymi w tym także nadzorów ponadnarodowych.
EN
The recent financial crisis in 2008 has made a significant contribution to the growing importance of the analysis of processes of credit risk management and forced to take measures to improve the process. Sources of the financial crisis is now largely associated with the activities of mainly US investment banks that sold derivatives on the basis of income from high-risk mortgages. Increased risk recorded in the banking business, as a rule, also a derivative of the economic downturn in the sectors of bank customers, including non-financial business entities. In such a situation, banks are limited to provide customers with a more risky loan pro-active financial products. Given the global nature of financial markets and the importance of investment banking in the financial systems and the necessary actions to improve the tools for identifying, quantifying and managing banking risks, especially credit and lending institutions to protect themselves from potential sources of risk. The present analysis showed that the anti-crisis measures are mainly focused on the introduction of additional restrictions in the provision of financial products that may not be enough and may even be harmful, helping to reduce the economic growth of individual countries. Measures are also needed to strengthen supervisory agencies in the financial systems, including transnational supervision.
RU
Недавний финансовый кризис в 2008 году внес значительный вклад в растущее значение анализа процессов управления кредитными рисками и заставил принять меры по совершенствованию процесса. Источники финансового кризиса в настоящее время в основном связаны с деятельностью главным образом американских инвестиционных банков, которые продали производные на основе дохода с очень рискованных ипотечных кредитов. Повышенный риск записаны в области банковской деятельности, как правило, также производная от экономического спада в отраслях клиентов банка, в том числе субъектов предпринимательской деятельности нефинансовых. В такой ситуации, банки ограничены, чтобы обеспечить клиентам более рискованную кредит про-активные финансовые продукты. Учитывая глобальный характер финансовых рынков и важность инвестиционного банкинга в финансовых системах также необходимые действия по улучшению инструментов для выявления, количественной оценки и управления банковскими рисками, особенно кредитные и кредитных учреждений защитить себя от потенциальных источников риска. Нынешний анализ показал, что антикризисные меры, главным образом, сосредоточены на введении дополнительных ограничений в предоставлении финансовых продуктов, что может оказаться недостаточно, и может быть даже вредным, помогая снизить экономический рост отдельных стран. Меры также необходимы для укрепления надзорных учреждений на финансовых систем, включая транснациональной надзора.
Contributors
References
  • 1. A. Alińska, B. Pietrzak, Stabilność systemu finansowego, instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 20122. M. Białas, Z. Mazur, Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.3. W. Białek, USA: Poprawa na rynku pracy zapowiada hossę, (w:) Portal finansowy „Parkiet.com”, 23.12.2011, s. 1, (www.parkiet.pl).4. M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.5. L. Czarnecki, Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie, Wydawnictwo Studio, Warszawa 2011.6. E. Czarny, K. Śledziewska, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013.7. B. Domańska-Szaruga, Common banking supervision within the financial safety net, (w:) The Economic Security of Business Transactions. Management in business, Wydawnictwo Chartridge Books Oxford, Oxford 2013.8. B. Domańska-Szaruga, Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (w:) B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (red.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.9. J. Fila, B. Filipiak, System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.10. A. Hryckiewicz-Gontarczyk, Anatomia kryzysów bankowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014.11. M. Kalinowski, M. Pronobis, Rynki finansowe a gospodarka realna. Aktualne wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015.12. J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.13. A. Matuszyk, Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015.14. P. Niedziółka (red.), Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.15. J. Świderska, Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.16. M. Wiatr, Bankowość korporacyjna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b4e27ab5-6248-391c-8853-cf79d44b226f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.