Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(1) | 29-43

Article title

THE ECONOMETRIC MODELING OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE MODERN LABOR MARKET

Content

Title variants

PL
EKONOMETRYCZNE MODELOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA TLE WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY
RU
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
The article shows the main theoretical and practical results of the research of higher education system in Ukraine, which are based on the use of econometric methods and systematic approach as well as available official statistics. The basic factors of internal and external environment of the higher education system are considered and distinguished. The conceptual scheme of interaction of these factors in the operation of the higher education system of Ukraine has been offered. A number of econometric models, which describes the process of functioning of the higher education system as a whole, and also individual components of the processes i.e.recruitment and graduation of students has been proposed. On the basis of available statistical information, an econometric model of demand for higher education services has been built.
PL
W artykule przedstawiono kluczowe kwestie problematyki teoretycznych i praktycznych wyników badań dotyczących systemu szkolnictwa wyższego na Ukrainie. Przeprowadzone badania oparto na wykorzystaniu metod ekonometrycznych i statystycznych, jak również opublikowanych danych dostępnych w oficjalnych statystykach. Poza tym w artykule opisano podstawowe wewnętrzne i zewnętrzne determinanty kształtujące system szkolnictwa wyższego. Przedstawiono koncepcję oddziaływania tych czynników na funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego funkcjonującego na Ukrainie. Scharakteryzowano szereg modeli ekonometrycznych, które opisują proces funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego jako całości, a także poszczególnych składników tj. procesów rekrutacyjnych i dyplomowych studentów. Na podstawie dostępnych danych statystycznych przedstawiono koncepcję ekonometrycznego modelu popytu na usługi szkolnictwa wyższego.
RU
В статье представлены основные теоретические и практические результатов исследования системы высшего образования Украины, которое базируется на использовании эконометрических методов и системного подхода, а также доступной официальной статистической информации. Рассмотрены и выделены основные факторы внутренней и внешней среды системы высшего образования. Предложено концептуальную схему взаимодействия этих факторов в процессе функционирования системы высшего образования Украины. Предложено ряд эконометрических моделей, описывающих как процесс функционирования системы высшего образования в целом, так и отдельных составляющих процессов – набор (вход) и выпуск (выход). На основе доступной статистической информации построена эконометрическая модель спроса на услуги высшего образования.

Contributors

References

 • 1. Айстраханов Д. Економетричне моделювання функціонування професійно-технічної освіти в умовах сучасного ринку праці. [Електронний ресурс] / Айстраханов Д. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_9/1.pdf.
 • 2. Бондаренко О. В. Проблемы в сфере высшего профессионального образования и рынок труда / Бондаренко О. В., Шайхутдинова О. Р. // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6 (часть 5) – С. 1229-1233.
 • 3. Бредюк В. І. Економіко-математичне моделювання в середовищі табличного процесора MS Excel: навч. посібник. / Бредюк В. І., Джоші О. І.  Рівне: НУВГП, 2015.  241 с.
 • 4. Бредюк В. І. Прогнозування чисельності випускників вищих навчальних закладів України на основі методів згладжування часових рядів / Бредюк В. І., Джоші О. І. // І Міжнародна науково-практична конференція «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування» 21–22 квітня 2016 року. Збірник тез. – Рівне. – 2016. – С. 18–20.
 • 5. Бредюк В. І. Прогнозування чисельності випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів ІІ–го та ІІІ–го ступеня Рівненської області / Бредюк В. І., Василів В. Б., Джоші О. І. // Технології навчання. Науково-методичний збірник НУВГП, Вип. 14. – Рівне, 2015. – С. 31–36.
 • 6. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. / О. А. Грішнова.  К.: Т-во Знання, КОО, 2001.  254 с.
 • 7. Дымарская О. Я. Профессиональное образование и рынок труда: опыт и перспективы взаимодействия / Дымарская О. Я. // Россия реформирующаяся: Ежегодник – 2005 / Отв. ред. Л. М. Дробижева. – М.: Институт социологии РАН, 2006. С. 174–184.
 • 8. Дядичев В. В. Моделювання процесу оцінки якості освіти вищого навчального закладу за допомогою автоматизованої системи керування. [Електронний ресурс] / В. В. Дядичев, В. В. Додонова.  Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream1234567891331112dvvsvo.pdf.
 • 9. Зеленська М. І. Економіко-математичне моделювання результатів вступу абітурієнтів до ВНЗ (на прикладі ДВНЗ «УАБС НБУ») / Зеленська М. І., Саєва К. В. // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2014. – № 3 [25].  с. 60–67.
 • 10. Карпюк О. А. Економіко-математичне моделювання розвитку ринку освітніх послуг регіону./ Карпюк О. А., Мамонова Г. В. // Міжнародний збірник наукових праць. – Випуск 2 (17).  с. 136–141.
 • 11. Костенко Г. І. Моделювання собівартості освітньої послуги вищого навчального закладу / Г. І. Костенко, О. А. Рожок // Актуальні проблеми економіки.  2012.  № 12 (138).  с. 190–195.
 • 12. Ліфанова Я. В. Економіко-математичне моделювання навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти України : дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук / Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».  Запоріжжя, 2006.  295 с.
 • 13. Лук’яненко І. Г. Економетрика: підручник. / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова.  К. : товариство “Знання”, КОО, 1998. – 494 с.
 • 14. Огаренко Т. Ю. Регресійна модель кількості вступників до вищих навчальних закладів регіону / Огаренко Т. Ю. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – №1(76). – с. 47–52
 • 15. Польдін О. В. Прогнозування успішності у ВНЗ за результатами ЄДЕ / О. В. Польдін // Прикладна економетрика.  2011.  № 1 (21).  с. 56–69.
 • 16. Родіонов О. В. Аналіз процесів розвитку української системи вищої освіти в контексті управління її якістю. / Родіонов О. В. // Економічний часопис «Економіка та управління національним господарством». – 2012. – №11–12(1).  с. 31–33.
 • 17. Романова И. М. Анализ влияния социально-экономических факторов на численность приема в учреждения профессионального образования региона / Романова И. М., Берке В. С., Разумова Ю. В. // Вестник ТГЭУ. – 2011. –№3. – с. 12–20.
 • 18. Сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс].  Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 • 19. Степанова Н. Р. Аспекты взаимодействия системы высшего профессионального образования и рынка труда / Степанова Н. Р. // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-b5790e54-92a1-3495-9d96-3e0264b3c68b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.