PL EN


2010 | 2010(55(111)) | 139-166
Article title

Determinanty dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Prawo bilansowe oraz regulacje środowiskowe wskazują na konieczność prze-prowadzania na dzień bilansowy badania utraty wartości aktywów. Wynika to z nad-rzędnych zasad rachunkowości, jak również z przyjętych metod wyceny. Dokonane korekty wartości mogą wpływać na wartość aktywów oraz wyniki finansowe.Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek, których akcje są notowane na GPW w Warszawie. Za 2008 r. 61 spółek ujawniło odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych. Analizowano determinanty prawdopodobieństwa ujawniania odpisów oraz czynniki kształtujące ich kwotę. Analizę jednoczynnikową przeprowadzono dla spółek ujaw-niających odpisy i porównano z grupą kontrolną. W 2008 r. zaobserwowano istotną migrację spółek z grupy spółek niedokonujących odpisu do wykazującej odpisy, przy słabej migracji odwrotnej. Istotnymi czynnikami dokonywania odpisów okaza-ły się: wyższa suma bilansowa, jakość audytu zewnętrznego, zmiany w składzie zarzą-du, wyższe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za okres wcześniejszy, mniejsza różnica między zyskiem netto a przepływami pieniężnymi i niższa zmiana ROI za lata 2006–2007. Czynniki jakościowe stanowią podstawowe determinanty dokonywania odpisów. Spółki dokonujące odpisów nie wykazują gorszych dokonań finansowych. Spółki ujawniające odpisy cechuje konserwatywna polityka rachunkowo-ści, wyrażająca się mniejszą różnicą między zyskami netto a przepływami pienięż-nymi za poprzedni okres.Zgodnie z wynikami analizy wieloczynnikowej prawdopodobieństwa wykazywa-nia odpisów uzyskano potwierdzenie znacznej części powyższych wniosków. Najwięk-szą moc obserwowaną mają dwa parametry jakościowe: ujawnienie odpisu za 2007 r. oraz zmiany w składzie osobowym zarządu. Ich oceny są dodatnie. Z analizy logi-towej wynika istotny wpływ sumy bilansowej, z oceną dodatnią parametru. Należy podkreślić występowanie interakcji zmiennych: suma aktywów, ROI oraz relacja przepływów pieniężnych do aktywów w kontekście związku z prawdopodobieństwem dokonania odpisów.Kolejny etap badania obejmował analizę czynników kształtujących stopę odpisu. W wyniku analizy jednoczynnikowej stwierdzono istnienie korelacji ujemnej między stopą odpisu a następującymi zmiennymi: zmianą ROI w latach 2006–2008, dyna-miką przychodów ze sprzedaży w latach 2007–2008, sumą aktywów i wielkością wskaźnika płynności bieżącej na koniec 2008 r. Nie stwierdzono zależności między stopą odpisu a zmiennymi jakościowymi. W analizie wieloczynnikowej testowano za-leżność wykładniczą między stopą odpisu a wybranymi czynnikami determinującymi. Trzy oceny parametrów modelu są istotne: logarytm dynamiki przychodów w latach 2007–2008, logarytm wskaźnika płynności bieżącej na koniec 2008 r. oraz zmiana ROI za lata 2006–2008. Oceny wymienionych parametrów są ujemne.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-bb013288-1fb1-3f00-8a26-ef584003bae2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.