PL EN


2015 | 2015(83(139)) | 7-8
Article title

Od Zespołu Redakcyjnego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
tom 83 (139) „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR) jest trzecim z kolei numerem czasopisma opublikowanym w 2015 r. Zawiera on dziewięć artykułów w języku polskim, w tym trzy w dziale Z historii rachunkowości.(....)W artykule o intrygującym tytule Gdy rachunkowość była ekonomią profesor Mieczysław Dobija zawarł rozważania dotyczące poszukiwania początków rachun-kowości w aspekcie myśli i procedur składających się na system działający w prakty-ce. (...)W tekście autorstwa profesora Sławomira Sojaka i Moniki Kowalskiej omówiono dzieła z dziedziny księgowości wybranych europejskich autorów (Holendrów Jana Ympyna i Simona Stevina oraz Anglika Richarda Dafforne’a), które opublikowali, wzorując się na epokowym traktacie księgowości autorstwa Luki Pacioliego wyda-nym w 1494 r., a także przedstawiono porównanie reguł rachunkowości, jakie zostały w nich zaprezentowane, z regułami, które zamieścił w swoim traktacie Pacioli. (...)W kolejnym artykule dr Renata Biadacz scharakteryzowała stan dorobku naukowego i dydaktycznego rachunkowości na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, przedstawiając kluczowe problemy rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w czasie zaborów, osiągnięcia naukowe J. Walickiego, B. von Wilmowskiego i P. Ciompy, problematykę polskich podręczników z rachunkowości na przełomie XIX i XX wieku, problemy rozwoju czasopiśmiennictwa zawodowego na ziemiach polskich w tym okresie oraz różne ujęcia istoty rachunkowości w ówczesnych podręcznikach.Korzystając z okazji, pozwalam sobie poinformować wszystkich zainteresowa-nych aktywnością Zespołu Redakcyjnego ZTR, że oprócz prac związanych z przygo-towywaniem kolejnych tomów ZTR w bieżącym roku Redakcja złożyła w lipcu an-kietę ewaluacyjną czasopisma za 2014 r. do Index Copernicus oraz ankietę do Mini-sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat procesu wydawniczego i jego wy-ników w latach 2013–2014. W rezultacie dokonanej oceny eksperci Index Copernicus wyliczyli dla ZTR indeks ICV za 2014 r. równy 81,43 pkt. (...)
Keywords
PL
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-bbe5036c-b714-3308-92d0-45c92ff58858
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.