PL EN


2018 | 3(131) | 218-233
Article title

SKUTKI KLAUZULI ABUZYWNEJ DLA WAŻNOŚCI UMOWY NA TLE UMÓW KREDYTOWYCH INDEKSOWANYCH WE FRANKACH SZWAJCARSKICH

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu ukazanie konsekwencji uznania w drodze kontroli indywidualnej za nieuczciwe postanowień zawartych w umowach kredytowych indeksowanych we frankach szwajcarskich. Zwięźle przedstawiono w nim ewolucję regulacji dotyczących klauzul abuzywnych oraz przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną. Omówiono również różnice pomiędzy indywidualną a abstrakcyjną kontrolą postanowień wzorca umowy. Artykuł ukazuje także rozbieżne poglądy w orzecznictwie w kwestii możliwych dla obrotu prawnego konsekwencji uznania klauzuli umownej za niedozwoloną. Zwrócono uwagę na imponujący dorobek orzecznictwa europejskiego w przedmiocie niedozwolonych klauzul w obrocie konsumenckim oraz przedstawiono proponowane w Polsce rozwiązania w zakresie podmiotowego rozszerzenia skuteczności orzeczenia o uznaniu klauzuli za niedozwoloną. W dalszej części artykułu przedstawiono możliwe sposoby zmiany treści umowy po uznaniu jej postanowień za niedozwolone, przy uwzględnieniu dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie. Omówiono kwestie skutków zamieszczenia w umowie klauzuli abuzywnej dla waż noś ci umowy, która nabrała szczególnego znaczenia w kontekście kredytów konsumenckich powiązanych z kursem waluty obcej. Przedstawiono wybrane stanowiska sądów polskich, w tym także Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie stosowania tzw. podwójnych mierników wartości, które powszechnie występowały w umowach kredytowych indeksowanych według kursu waluty obcej. Dalsza część pracy przedstawia możliwe konsekwencje stwierdzenia nieuczciwości klauzuli waloryzacyjnej w umowach indeksowanych w walutach obcych. Stwierdzono, iż liczne klauzule niedozwolone stosowane przez banki powodują konieczność wypracowywania nowych rozwiązań , by minimalizować negatywne konsekwencje dla obrotu gospodarczego. Autorka przedstawiła własne postulaty de lege ferenda, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa kredytobiorców.
Year
Volume
Pages
218-233
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c1c1c573-b394-3f58-8b82-6737b6c867c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.