PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 205-220
Article title

Determinanty kształtujące poziom przychodów odsetkowych i wynik finansowy w działalności kredytowej banków

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Najbardziej istotną pozycją przychodów w działalności bankowej są przychody od-setkowe, których źródłem są udzielone kredyty. W zależności od metodyki obliczania tych przychodów, a także sposobu zabezpieczenia należności, wynik finansowy oraz wartość tych aktywów banku jest różna w poszczególnych okresach kredytowania. Obowiązujące obecnie przepisy prawa bilansowego, w przypadku banków, wymuszają stosowanie wyceny instrumentów finansowych utrzymywanych do terminów zapadal-ności, według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procento-wej. Stan ten właściwie odzwierciedla relację przychodów odsetkowych oraz innych płatności do okresu trwania i sposobu spłaty kredytów. W wyniku niezrozumienia istoty dążenia rachunkowości do prezentacji wielkości bilansowych według wartości bieżących, system ten może stać się obiektem krytyki, zwłaszcza w sytuacjach kry-zysowych na rynkach finansowych. Powrót do sposobu wyceny instrumentów finanso-wych według wartości nominalnych nie zmieni wielkości zasobów pieniężnych banków, ale statystycznie może poprawić w krótkim okresie niektóre ich wskaźniki. Obecne doświadczenia dowodzą, że przedstawionego scenariusza nie można odrzucić.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c6718921-c54b-3533-88ef-6eb9a5084971
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.