PL EN


2016 | 4(2) | 302-309
Article title

PREPARATIONS OF FUTURE SPECIALISTS OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF COMPETENT APPROACH

Content
Title variants
PL
PROCES PRZYGOTOWANIA PRZYSZŁYCH SPECJALISTÓW Z TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KONTEKŚCIE KOMPETENTNEGO PODEJŚCIA
RU
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНИСНОГО ПОДХОДА
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono analizę koncepcji kompetencji, kwalifikacji i podejścia kompetencyjnego. Opisano podstawowe przepisy podejścia kompetencyjnego z weryfikacją ich definicji na podstawie źródeł naukowych. Przedstawiono problematykę struktury kompetencji w zakresie przygotowania specjalistów z technologii informatycznych.
EN
A concept is in-process analysed competence, jurisdiction and competend approach; certainly substantive provisions of competend approach, their determination is considered in scientific sources; looks are reflected to the structure of competence at preparation of specialist on information technologies
RU
В работе проанализированы понятие компетентность, компетенция и компетентный подход; определены основные положения компетентностного подхода, рассмотрены их определения в научных источниках; освещены взгляды на структуру компетентности при подготовке специалиста по информационным технологиям.
Year
Volume
Pages
302-309
Physical description
Dates
published
2016-12-30
Contributors
References
 • 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред.В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 • 2. Вербицкий А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы инте-грации / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. – М.: Логос, 2009. – 336 с.
 • 3. Вступне слово до проекту Тьюнінг – гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок універ-ситетів у Болонський процес [Електронний ресурс] // Socrates – Tempus. – Режим доступу:http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Template/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf
 • 4. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бака-лавр. Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки 040302 Інформатика.Міністерство освіти і науки України. – К., 2010. – 94 с.
 • 5. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: Монографія / За ред. Н. Г. Ничка-ло. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 334 с.
 • 6. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України, офіційнийвеб-портал. – 2014. – № 37–38. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 • 7. Зимняя И. А. Личная и деятельностная направленость компетентностей как результата со-временного образования / И. А. Зимняя // Компетентность и проблемы ее формирования в системенепрерывного образования (школа-вуз- послевузовское образование); Материалы XVI научно-методической конференции «Актуальные проблемы качества образования и пути их решения» – М.:Исследовательский центр проблем качества підготовки специалистов,2006. –130 с.
 • 8. Компетентнісний підхід у сучасній овіті: світовий досвід та українські перспективи:Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с. Режимдоступу http://www.undp.org.ua/files/en_33582maket_competence_eng_ost.pdf.
 • 9. Концепція Національної програми інформатизації //Офіційний вісник України. – 1998. – № 10 – с. 376.
 • 10. Насейкина Л. Ф. Методика оценки компетентности будущих IT-специалистов. ВестникОренбургского государственного университета. Выпуск № 1. 2015 г. Ст. 60-65. Режим доступу:http://vestnik.osu.ru/2015_1/9.pdf.
 • 11. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти /О. Овчарук // Стратегія ре-формування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К.: К.І.С., 2003. – 295 с.
 • 12. Портрет украинского ИТ-специалиста – 2015. Инфографика. Режим доступу:http://dou.ua/lenta/articles/it-portrait-2015/.
 • 13. Приходько В. М. Моніторинг якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального за-кладу: педагогічні основи й управлінський аспект: монографія/ В. М. Приходько. – Запоріжжя, 2011 – 460 с.
 • 14. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / [В. М. Захарченко, В. І. Луговий,Ю. М. Рашкевич та ін.]; за ред. В. Г. Кременя. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 108 с. Режимдоступу: www.erasmusplus.org.ua/... Rozroblennya_osv_program%20.pdf.
 • 15. Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післяди-пломної педагогічної освіти: наук.-метод. посіб. / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. Брюхо-вецька та ін.] ; за наук. ред. О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2012. – 190 с.
 • 16. Хуторский А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Електронний ре-сурс] / А. В. Хуторской // Отделение философии образования и теоретической педагогики. – РАО,Центр «Эйдос». – 2002. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm.
 • 17. Spector, J. Michael-de la Teja, Ileana. ERIC Clearinghouse on Information and Technology SyracuseNY./ J. Spector// Competencies for Online Teaching. ERIC Digest. Competence, Competencies р.1–3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-c6a3ed61-f27d-3a13-bbd4-0806dc29af9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.