Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 55 | 24-27

Article title

JAK ZORGANIZOWAĆ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ W MUZEUM

Content

Title variants

EN
HOW TO ORGANIZE SCIENTIFIC ACTIVITY IN A MUSEUM

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Muzea prowadzą działalność naukową w każdej z dziedzin wiedzy, zależnie od profilu muzeum i jego kolekcji. Jest ona warunkiem wysokiego poziomu opracowania zbiorów, publikacji, scenariuszy ekspozycji stałych i wystaw czasowych oraz prawidłowej ochrony zbiorów i ich bezpiecznego udostępniania. W odróżnieniu do uniwersytetów, instytutów Polskiej Akademii Nauk, czy innych typowych jednostek naukowych struktura organizacyjna muzeum nie jest zoptymalizowana pod kątem prowadzenia działalności naukowej, w szczególności nie określa ona, którzy pracownicy prowadzą badania. Prowadzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co cztery lata kompleksowa ocena i kategoryzacja jednostek naukowych pozwala na uzyskiwanie obiektywnych danych o działalności jednostek naukowych. Jednostki, które poddadzą się kategoryzacji mogą wystąpić o przyznanie środków budżetowych na naukę i finansować swoje działania statutowe w tym zakresie. Artykuł ma na celu przedstawienie doświadczeń i opinii autorów związanych z uzyskaniem kategorii naukowej przez instytucje muzealne.
EN
Depending on their profile and collections, museums perform scientific activity in every field of knowledge. Scientific activity is essential for high level of development of collections, publications, scenarios of permanent and temporary exhibitions as well as protection and safe sharing of collections. Unlike universities, institutes of the Polish Academy of Sciences or other typical scientific units, organizational structure of museum is not optimized in terms of performing scientific activity; in particular, no museum employees are assigned to conduct research. Conducted every four years by the Ministry of Science and Higher Education, complex evaluation and categorization of scientific units allows for obtaining unbiased data regarding activity of scientific units. Units being categorized can apply for financial support granted to fund their statutory scientific activity. This article aims at presenting experiences and opinions of the authors regarding obtaining scientific category by museums.

Journal

Year

Volume

55

Pages

24-27

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-c737cbb5-dba9-31e5-9c37-8ea344f0a9c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.