Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 563(8) | 51-60

Article title

Obraz siebie młodzieży wychowującej się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Psychologiczna analiza różnic w koncepcji własnego Ja dziewcząt i chłopców pozostających w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę opisania obrazu siebie młodzieży wychowującej się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Autorka zwraca uwagę na różnice w koncepcji własnego Ja sierot społecznych, w zależności od płci badanych. Przeprowadzone analizy statystyczne ujawniają odmienności w obrazie siebie dziewcząt i chłopców. Na poziomie deklaratywnym (obraz siebie badany metodą kwestionariuszową) dziewczęta wychowujące się w placówkach mają bardziej pozytywny obraz siebie niż chłopcy. Różnice uwidaczniają się w odniesieniu do sfery emocjonalnej i społecznej. Na poziomie nieświadomym (obraz siebie mierzony metodą projekcyjną) dziewczęta ujawniają podwyższony poziom agresji, chłopcy zaś niepokoju. W końcowej części artykułu autorka podejmuję próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie o przyczyny powyższych różnic. Zwraca uwagę na wychowawców, nauczycieli i inne osoby zaangażowane w proces wychowania, oraz ich rolę w kształtowaniu koncepcji siebie młodych ludzi wychowujących się w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Year

Volume

Pages

51-60

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-cc824692-2336-3881-80be-f29ff2399ae7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.