PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 22-26
Article title

KONTEKST USTAWOWY EDUKACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI MUZEÓW

Authors
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Choć muzea to jednostki organizacyjne, koncentrujące się w swojej działalności zasadniczo na prowadzeniu działalności kulturalnej (w zakresie ochrony i upowszechniania kultury), przepisy obowiązującego w Polsce prawa, w tym zwłaszcza podstawowej dla muzeów ustawy o muzeach, dopuszczają ich aktywność na polu edukacji. Chodzi przede wszystkim o wyeksponowane w art. 2 ustawy o muzeach dwa zakresy aktywności edukacyjnej, tzn. prowadzenie przez muzea działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów muzealnych do celów edukacyjnych, czyli m. in. o takie działania, jak organizowane przez muzea wykłady czy współpracę ze szkołami, polegającą na przeprowadzaniu na terenie muzeów zajęć edukacyjnych dla uczniów różnych szkół. W szczególności zaangażowanie w działania edukacyjne jest istotne dla muzeów mających status instytucji kultury, czyli wyposażonych w osobowość prawną muzeów państwowych i samorządowych, finansowych ze środków publicznych, gdyż w stosunku do tych muzeów edukacja kulturalna stanowi jedno z podstawowych ich zadań. W tym kontekście ważne jest, aby podmiot tworzący muzeum, nadając mu statut lub regulamin, niezależnie od tego, czy chodzi o muzeum publiczne (państwowe albo samorządowe), czy też muzeum nie mające osobowości prawnej, tworzone przez fundacje lub inne podmioty spoza sektora finansów publicznych, w tym przez osoby fizyczne, określił, że muzeum ma realizować swoje cele, wynikające z art. 1 ustawy o muzeach, m. in. poprzez działania o edukacyjnym charakterze, czyli w szczególności przez prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów muzealnych do celów edukacyjnych. W zależności od tego, w jakim zakresie muzeum angażuje się, zgodnie z określonymi w statucie (regulaminie) zadaniami, w działania o edukacyjnym charakterze, dysponować powinno odpowiednim zapleczem kadrowym, w tym osobami z przygotowaniem (wykształceniem) pedagogicznym, choć przepisy prawa nie przewidują w tym zakresie w stosunku do pracowników muzeów szczególnych wymogów kwalifikacyjnych, w szczególności jeżeli chodzi o podstawową dla muzeów grupę zawodową, jaką są muzealnicy
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
22-26
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cfc59739-825c-3ba4-b493-a9758c0763b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.