PL EN


2014 | 2014(80(136)) | 7-19
Article title

Wkład Profesor Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie dorobku naukowego Profesor Alicji Jarugowej w dziedzinie sprawozdaw-czości finansowej. Dorobek ten jest ogromny, zarówno pod względem liczby osiągnięć, jak i ich znacze-nia. Cechuje go niezwykła różnorodność tematyczna. A. Jarugowa zajmowała się m.in. założeniami kon-cepcyjnymi sprawozdawczości finansowej, społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami modeli spra-wozdawczości, prawnymi i instytucjonalnymi rozwiązaniami w zakresie rachunkowości finansowej, spra-wozdawczością na temat kapitału intelektualnego i odpowiedzialności społecznej, koncepcjami wyceny (także w warunkach inflacji) i wieloma innymi zagadnieniami (zarówno ogólniejszymi, jak i szczegóło-wymi). Definicje, poglądy i stwierdzenia Profesor Jarugowej weszły do kanonu polskiej myśli rachun-kowości, a Jej badania stanowią wzór i inspirację dla kolejnych pokoleń badaczy problematyki sprawoz-dawczości finansowej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cff94edb-fbbf-3ab7-8e9d-25f347c464a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.