PL EN


2015 | 2015(84(140)) | 49-66
Article title

Regulacje rachunkowości w Bułgarii obowiązujące i planowane

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W 2013 r. czwarta i siódma dyrektywa zostały zastąpione nową dyrektywą – dyrektywą 2013/34/WE o rachunkowości. Dyrektywa ta jest wynikiem dążenia UE do ułatwienia funkcjonowania małych i śred-nich przedsiębiorstw poprzez złagodzenie wymogów dotyczących sprawozdawczości i obowiązkowego ujawnienia informacji dla tej kategorii jednostek gospodarczych. Dyrektywa obejmuje firmy z sektora realnego (spółki publiczne i prywatne z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskie, spółki jawne itp). Z zakresu dyrektywy wyłączone są podmioty prawne non-profit. Przepisy dyrektywy powinny być zastosowane po raz pierwszy w sprawozdaniach finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się1 stycznia 2016 r. lub po tym dniu. Jako członek Wspólnoty Europejskiej Bułgaria powinna dokonać transpozycji dyrektywy do swego prawa księgowego do lipca 2015 r. Autorzy artykułu koncentrują się na głównych obszarach problemowych pojawiających się w trakcie transpozycji dyrektywy. Wychodząc z ustalonych tradycji i praktyk rachunkowości, autorzy opracowania podejmują próbę ich identyfikacji i możliwych rozwiązań problemów w kontekście wymagań stawianych przez samą dyrektywę. W artykule omówiono cztery główne zagadnienia: czy powinna być wprowadzona nowa ustawa o rachunkowości oraz co powinna zawierać; czy ustawa o rachunkowości powinna zawierać zasady rachunkowości; jakie grupy i kategorie jednostek gospodarczych powinny zostać zdefiniowane i jakie zasady rachunkowości powinny być przez nie stosowane.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d2b2657e-3c7b-3354-a5ee-e21f4b3dc3bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.