Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(1) | 108-126

Article title

DEMOGRAPHIC, SOCIAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF THE REFORM PLAN OF THE FUNDED PENSION PILLAR BASED ON TRANSFER OF CAPITAL FROM OPEN PENSION FUNDS (OPFS) TO INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS (IKE)

Content

Title variants

PL
DEMOGRAFICZNE, SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DETERMINANTY PLANU REFORMY KAPITAŁOWEGO FILARA SYSTEMU EMERYTALNEGO OPARTEGO NA TRANSFERZE KAPITAŁU Z FUNDUSZY OFE DO IKE
RU
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПЛАНАРЕФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ ПЕРЕДАЧИОБЩИХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Languages of publication

EN PL RU

Abstracts

EN
The article describes the demographic, social and economic determinants of the capital reform plan of the pillar of the pension system based on the transfer of capital from Open Pension Funds to the Individual Pension Accounts system. The purpose of the planned pension reform is to improve the efficiency of the capital pillar of the pension system. Reform should also counteract the negative impact of demographic change, i.e. the aging process, on the public finances of the participatory pension system managed by the Social Insurance Institution. From mid-2016, the Ministry of Development had present the "Capital Construction Program", that is an important pillar of economic policy developed in Poland in 2017, at press conferences organized by the Warsaw Stock Exchange. The main assumptions of this economic policy are laid down in the so plan for responsible development.
PL
W artykule opisano demograficzne, społeczne i ekonomiczne determinanty planu reformy kapitałowego filara systemu emerytalnego opartego na transferze kapitału z Otwartych Funduszy Emerytalnych do systemu Indywidualnych Kont Emerytalnych. Celem planowanej reformy emerytalnej jest poprawa efektywności funkcjonowania kapitałowego filara systemu emerytalnego. Reforma powinna także przeciwdziałać niekorzystnemu wpływowi zmian struktury demograficznej, tj. procesowi starzenia się społeczeństwa na finanse publiczne partycypacyjnego systemu emerytalnego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od połowy 2016 roku Ministerstwo Rozwoju przedstawia podczas konferencji prasowych organizowanych w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie "Program Budowy Kapitału", który jest istotnym filarem rozwijanej w 2017 roku w Polsce polityki gospodarczej. Główne założenia tej polityki gospodarczej są określone w tzw. Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
В статье рассматриваются демографические, социальные и экономические детерминанты плана реформирования капитала столпа пенсионной системы, основанной на передаче капитала из открытых пенсионных фондов в системе индивидуальных пенсионных счетов. Цель планируемой пенсионной реформы является повышение эффективности капитала составляющей пенсионной системы. Реформа также должна противодействовать негативные последствия изменения демографической структуры, то есть. Процесс старения государственных финансов участие пенсионномплан управляет Институтом социального страхования. С середины 2016 года Министерство развития ПРЕДСТАВЛЯЕТ во время пресс-конференций, проводимых в торговом зале фондовой биржи в Варшаве «Строительство программы Капитал», которая является важным элементом вниз в 2017 году экономической политики в Польше. Основные допущения экономической политики определены в так называемом. План ответственного развития.

Year

Volume

Pages

108-126

Physical description

Dates

published
2017-09-18

Contributors

 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

References

 • 1. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczo-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 2002.
 • 2. S. Bukowski, J. Misala, Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
 • 3. S. Cudak, E. Adasiewicz, Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Warszawa 2014.
 • 4. J. Fila, B. Filipiak, System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 • 5. J. Frątczak-Muller, Rodzina - potrzeby - polityka społeczna, Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy, Warszawa 2014.
 • 6. A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • 7. S. Gwoździewicz, D. Prokopowicz, The role and application of Keynesian macroeconomic anti-crisis theories in the context of development of the financial system in Poland (w:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, Free University of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Bułgaria, Varna 2015, nr 3(7) 2015.
 • 8. M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • 9. IDM: transfer z OFE to katastrofa dla GPW (w:) Internetowy portal finansowy "Bankier.pl", 8.12.2016, (http://www.bankier.pl/wiadomosc/IDM-transfer-z-OFE-to-katastrofa-dla-GPW-7488392.html).
 • 10. K. Kolany, Co rząd zrobi z OFE? (w:) Internetowy portal finansowy "Bankier.pl", 4.7.2016, (http://www.bankier.pl/wiadomosc/Co-rzad-zrobi-z-OFE-7428278.html).
 • 11. Mieszkanie Plus: Pierwsze lokale w 2018. Warunki normalnego życia (w:) „Tygodnik Podlaski”, 30 grudnia 2016 – 5 stycznia 2017, nr 52 (274).
 • 12. Morawiecki: nie ma planów nacjonalizowania OFE, (w:) portal informacyjny TVP.info, 4.7.2016, (http://www.tvp.info/26026235/morawiecki-nie-ma-planow-nacjonalizowania-ofe).
 • 13. Morawiecki zapewnia, że nie ma planów nacjonalizacji OFE, (w:) „Newsweek Polska”, 4.7.2016, (http://www.newsweek.pl/polska/mateusz-morawiecki-o-ofe-nacjonalizacja-ofe-pis-morawiecki-,artykuly,388450,1.html).
 • 14. Morawiecki: Pieniądze z OFE chcemy przekazać Polakom, (w:) portal finansowy „Bankier.pl”, 4.7.2016, (http://www.bankier.pl/wiadomosc/Morawiecki-Pieniadze-z-OFE-chcemy-przekazac-Polakom-7428039.html).
 • 15. N. Morel, B. Palier, J. Palme, Polityka społeczna jako inwestycja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015.
 • 16. A. Pątek, Zabezpieczenie społeczne w Polsce, Wydawnictwo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2016.
 • 17. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku, Raport Głównego Urzędu Statystycznego, Wydawnictwo GUS, Warszawa 2014.
 • 18. D. Prokopowicz, The Importance of Innovation in Poland`s Business and Financial Sectors in The Context of the Country`s Economic Development (in:) J. Szabłowski (ed.) "Entrepreneurship and Innovation in Selected Countries of Europe", University of Finance and Management in Białystok, Białystok 2016.
 • 19. D. Prokopowicz, A. Dmowski, Rynki finansowe, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • 20. D. Prokopowicz, A. Dmowski, J. Sarnowski, Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • 21. D. Prokopowicz, S. Gwoździewicz, Administrative, supervisory and legal determinants of globalization of financial markets and the banking system in Poland(w:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", nr 2 (2) 2015.
 • 22. Rodzina 500+, pod jakimi warunkami program ma szansę na sukces?, Raport Instytutu Innowacji Społecznych im. Janusza Korczaka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015.
 • 23. M. Rogala, Program 500+. Jak mądrze zainwestować dodatkowy kapitał rodzinny, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2016.
 • 24. M. Stańczyk, Zmiany w OFE. Mateusz Morawiecki ujawnia plany, (w:) portal informacyjny „Biznes.Onet.pl”, 4.7.2016, (http://biznes.onet.pl/ emerytury/wiadomosci/zmiany-w-ofe-plany-morawieckiego/v2dfzc).
 • 25. M. Topolewska, 500+ krok po kroku Rewolucja w świadczeniach, Wydawnictwo Infor Biznes, Warszawa 2016.
 • 26. The 2015 Ageing Report, "Raport starzenia się", Komisja Europejska, Bruksela 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-d3dc6492-c971-3c37-a3ba-678eaa4fe6a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.