PL EN


2013 | 2013(72(128)) | 139-156
Article title

Zastosowanie koncepcji lean management w projektowaniu i doskonaleniu procesów rachunkowości – przypadek Centrum Usług Wspólnych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W wyniku zachodzących zmian w otoczeniu oraz dokonywanych przez przedsiębiorstwa działań dostoso-wawczych od końca lat 80. ubiegłego wieku obserwuje się dynamiczny rozwój oraz wzrost zakresu wyko-rzystania koncepcji szczupłego zarządzania (lean management – LM). Rozszerzenie zakresu stosowania tej koncepcji odnosi się zarówno do rodzajów działalności, jak i obszarów jej zastosowania w ramach łańcucha wartości (od procesów podstawowych do procesów wspomagających). Analiza literatury i opisów przypad-ków praktycznych wskazuje na istotne korzyści, jakie powoduje wdrożenie koncepcji lean w obszarze funkcji podstawowych w przedsiębiorstwie. Jednakże dane empiryczne wskazują, że pozytywne i długo-trwałe efekty tej koncepcji ujawniają się dopiero w wyniku konsekwentnego i systematycznego jej stosowa-nia w długim okresie, a także jej implementacji we wszystkich obszarach systemu zarządzania przedsiębior-stwem, nie tylko w procesach podstawowych. Celem tego artykułu jest analiza możliwości implementacji narzędzi i metod lean management w projektowaniu i doskonaleniu procesów rachunkowości oraz identyfi-kacja korzyści wynikających z zastosowania tej koncepcji w rachunkowości z perspektywy klienta i przed-siębiorstwa. Tym samym pośrednim celem tego artykułu jest przyczynienie się do zredukowania istniejącej luki badawczej w przedmiotowym obszarze. Autorzy artykułu jako metodę badawczą wykorzystali studium przypadku, przeprowadzone na przykładzie Centrum Usług Wspólnych (księgowych) należącego do mię-dzynarodowego koncernu X.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d545faff-207f-3c7a-b786-547538bf5963
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.