PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 271-288
Article title

Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznego jednostek sektora polskich finansów publicznych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora polskich finansów publicznych funkcjonujedopiero od 1 stycznia 2002 r. Na świecie idea profesjonalnego, współczesnego audytu wewnętrznegozrodziła się w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych – utworzeniew 1941 r. Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors),natomiast w Europie znaczącą datą dla audytu wewnętrznego był rok 1977 – utworzenieEuropejskiego Trybunału Audytorów (The European Court of Auditors) w Luksemburgu.Na podstawie krajowych i zagranicznych regulacji profesjonalnych i prawnych, a takżeliteratury przedmiotu, zaprezentowano w opracowaniu ocenę ryzyka we współczesnymaudycie wewnętrznym. Przedstawiono istotę i rodzaje ryzyka oraz pojęcie zarządzaniaryzykiem, uporządkowano problematykę, zdefiniowano pojęcia i syntetycznie zaprezentowanometody analizy ryzyka. W opracowaniu pokazano ogromne znaczenie ocenyryzyka dla bieżącej i przyszłej działalności jednostki organizacyjnej oraz rolę, jaką odgrywaw niej współczesny audyt wewnętrzny.Współczesny audyt wewnętrzny jest nowoczesnym narzędziem zarządzania jednostkąorganizacyjną, integrującym m.in. zadania wszystkich znanych elementów nadzoru,dostarczającym dokładnych informacji, analiz, ocen i zaleceń, zorientowanym (biznesowo-zarządczo) na cele jednostki, przynoszącym wartość dodaną i usprawnienie działalności,funkcjonującym w trzech przestrzeniach czasowych – przeszłości, teraźniejszościi przyszłości. Jest również działalnością doradczą i instruktażową.Nadrzędnym celem audytu wewnętrznego jest ograniczenie ryzyka w działalności jednostki.Audyt stanowi w jednostce wsparcie kadry kierowniczej w realizacji powierzonychim zadań, m.in. poprzez ocenę efektywności zarządzania ryzykiem, za które kierownictwojest odpowiedzialne. Audyt koncentruje się na ocenie ryzyka (identyfikacji obszarów i analizieryzyka), a poziom ryzyka stanowi podstawę hierarchizacji obszarów podlegającychaudytowi wewnętrznemu w danym okresie, czyli wskazania najpilniejszych zadań audytowych,narażonych w jednostce na największe ryzyko. Ocena ryzyka jest procesemciągłym. Ujawnione ryzyka wymagają stałego monitorowania, aby pojawiające się noweryzyka zostały w porę dostrzeżone, monitorowane i zaplanowane do audytowania.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d9203230-990d-375f-82a4-8690953f0e46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.