PL EN


2016 | 4(2) | 221-228
Article title

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF ACCOUNTING FOR ELECTRONIC MONEY

Content
Title variants
PL
ORGANIZACYJNE WSPARCIE ROZLICZANIA PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO
RU
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
EN
Procedure of accounting organization for electronic money by methodical, technical and organizational stages has been defined. Methodical step of accounting organization of electronic money includes a range of specific application elements of accounting method (documentation, registration, synthesis, communication of information). Technical stage of e-money accounting includes the choice of Cloud-computer accounting form that enables multifunctional access to an accounting system. The main duties of the accountant on accounting for electronic money that is necessary to register in job description have been presented concerning organizational stage of organization accounting by us.
PL
Opisano procedurę organizacji procesu rozliczeń pieniądza elektronicznego z podziałem na etapy: metodyczny, techniczny oraz organizacyjny. Etap metodyczny organiza-cji rachunkowości pieniądza elektronicznego obejmuje wybór konkretnego zastosowania elementów metody rachunkowości (dokumentacja, rejestracja, uogólnienie, przekazywanie informacji). Etap techniczny organizacji rachunkowości pieniądza elektronicznego obejmuje wybór cloud-komputerowej formy prowadzenia rachunkowości, umożliwiający wielofunkcyjny dostęp do systemu rachunkowości. Jeżeli chodzi o etap organizacyjny organizacji rachunkowości przedstawiono podstawowe obowiązki księgowego w rachunkowości pieniądza elektronicznego, które należy odnotować w jego instrukcji służbowej.
RU
Определен порядок организации бухгалтерского учета электронных денег на методическом, техническом и организационном этапах. Методический этап организации бухгалтерского учета электронных денег включает в себя выбор конкретного применения элементов метода учета (документирование, регистрация, обобщение, передача информации). Технический этап организации учета электронных денег включает выбор клауд-компъютерной формы ведения учета, позволяющей многофункциональный доступ к системе бухгалтерского учета. Относительно организационного этапа организации учета представлены основные обязанности бухгалтера по учету электронных денег, которые необходимо предусмотреть в его должностной инструкции.
Year
Volume
Pages
221-228
Physical description
Dates
published
2016-12-30
Contributors
References
 • 1. Акименко О. Ю. Раціональна організація обліку як основа забезпечення ефективного управління підприємством / О. Ю. Акименко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2013. – № 3(68). – c. 69–74. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_3_11.
 • 2. Барановська Т .В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Т. В. Барановська; Нац. аграр. ун-т. – К., 2005. – 21 с.
 • 3. Войналович О. П. Значення раціональної організації бухгалтерського обліку для суспільства// Міжнародний збірник наукових праць./Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3(6) /Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2007 – c. 62–76.
 • 4. Войналович О. П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні засади : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Житомирський держ. технологічний ун-т. – Житомир, 2006. –309 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/239322.html.
 • 5. Електронні гроші в Україні: нове в регулюванні. Національний банк України [Електроннийресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B9z4744emnkxLTRVNXU0UC0xbjQ/view.
 • 6. Євдокимов В.В. Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємстві, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність / В. В. Євдокимов, В. Т. Венцель // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Випуск 2(34). – c. 270-275.
 • 7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 • 8. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” № 851-IV від22.05.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851–15.
 • 9. Івахненков С. В. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки (на прикладі підприємств Житомирської області); дис. На здобуття наук. ступ. канд. екон. наук; спец. 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит / Івахненков Сергій Володимирович. – Житомир. – 1998. – 225 с.
 • 10. http://ivakhnenkovaudit.info/IvakhnenkovCandOfSciences.pdf.
 • 11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 • 12. Качмар О. В. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2014. – № 9. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3367.
 • 13. Костирко Р. О. Організація пооб’єктного контролю ефективності діяльності підприємств // фінансовий простір. – 2016. – № 1 (21). – c. 93–99.
 • 14. Котляр М. Л. Платоспроможність та ліквідність в системі оцінки фінансової стійкості підприємства [Електронний ресурс] // Економічний простір. – 2008. – № 11. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ekpr/2008_11/kotlyar.pdf.
 • 15. Крутова А. С. Облік в системі електронної комерції: монографія / А. С. Крутова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: [ХДУХТ], 2010. – 396 с.
 • 16. Кулик В. А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: Монографія. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. – с. 373.
 • 17. Положення про електронні гроші в Україні. Затверджене постановою правління Національного банку України від 04.11.2010 р. № 481 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10.
 • 18. Пушкар М. С. Теорія і практика формування облікової політики: Монографія / М.С. Пушкар, М. Т. Щирба. Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с.
 • 19. Свірко С. В. Розвиток принципів організації бухгалтерського обліку: світовий історичний досвід та вітчизняні напрацювання сучасності / Галузева, міжгалузева та регіональна економіка. Вчені записки. – Випуск. 10. – c. 202-207.
 • 20. Сопко В. В. Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства // Фінанси, облік і аудит. – 2013. – Випуск 2 (22). – c. 241–251.
 • 21. Сурніна К. С. Напрями вдосконалення організації обліку на підприємствах молочної промисловості / К. С. Сурніна, М. В. Богосян // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – №2. – c. 114-119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvfbi_2013_2_21.
 • 22. Шигун М. М. Розвиток теорії та методології моделювання системи бухгалтерського обліку: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.09 / М. М.Шигун; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2010. – 36 с.
 • 23. Янчев А. В Організаційно-методологічні положення електронного документування в системі бухгалтерського обліку: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.09 / Янчев Андрій Володимирович ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2015. – 36 с.
 • 24. Янчева Л. М. Методичні підходи до організації бухгалтерського обліку витрат виробництва та обігу на підприємствах ресторанного господарства / Л. М. Янчева, Т .В. Шталь, М. О. Ільченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 2. – c. 11-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_2_4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d93566e3-0c62-3aa5-b5cc-f5b8b2c4c5f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.