Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 25(25) | 46-69

Article title

UNIJNE REGULACJE PRAWNE W SEKTORZE RYNKU GAZU ZIEMNEGO

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
1. Cel Celem niniejszego artykułu jest kompleksowe przedstawienie unijnych uregulowań prawnych w obszarze gazu ziemnego. W tym celu autor ukazuje prawne aspekty problematyki polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie gazu ziemnego z dokładnym omówieniem każdego z aktów prawnych. Począwszy od Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, autor przedstawia regulacje prawne odnoszące się do rynku gazu ziemnego wprowadzane w poszczególnych traktatach. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu wpływu art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na politykę energetyczną Unii. W dalszej części skupiono się na ukazaniu rozwoju rynku wewnętrznego w sektorze gazu ziemnego w wyniku przyjętego Pierwszego oraz Drugiego Pakietu Energetycznego. W odrębnym dziale uwagę przeznaczono charakterystyce źródeł prawa regulujących rynek gazu ziemnego, a wchodzących w skład Trzeciego Pakietu Energetycznego. 2. Wprowadzenie W trakcie tworzenia konkurencyjnego i liberalnego rynku gazu ziemnego Unia Europejska zobowiązała państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich działań, w tym legislacyjnych, mających na celu integrację europejskich polityk energetycznych oraz stworzenie wspólnej unii energetycznej. Europejska integracja rozpoczęła się od przyjęcia unijnych traktatów, poprzez fundamentalne unijne akty prawa wtórnego. Regulacje prawne powinny harmonizować polityki energetyczne państw członkowskich. Unia Europejska winna mieć na względzie stopień rozwoju gospodarczego każdego z krajów członkowskich. Wprowadzane regulacje powinny być zatem implementowane w tempie umiarkowanym, z uwzględnieniem stadiów rozwoju poszczególnych gospodarek. Ustawodawca unijny jako priorytet traktuje stworzenie w pełni konkurencyjnego oraz liberalnego rynku gazu ziemnego. 3. Metodologia W pracy autor posłużył się metodologią opisową, koncentrując się na omówieniu regulacji prawnych w sektorze rynku gazu ziemnego. W niniejszej pracy jako podstawowy materiał wiedzy wykorzystano przepisy wiążących oraz niewiążących źródeł prawa unijnego odnoszących się do rynku gazu ziemnego. Metoda opisowa jest najczęściej używaną przez autora wraz z metodą analityczną. Ta ostatnia wykorzystana jest w pracy w celu analizy zjawisk zachodzących w ustawodawstwie unijnym na przestrzeni lat. Autor przedstawia przeobrażenia regulacji prawnych w sektorze gazu ziemnego wprowadzonych począwszy od roku 1951r. do obecnie obowiązujących. Analiza regulacji unijnych pozwala dostrzec pojawienie się nowych pojęć związanych z kwestią bezpieczeństwa energetycznego. 4. Wnioski Autor wskazuje, iż regulacje prawne w sektorze gazu ziemnego mają niewątpliwy wpływ na kształtowanie oraz przeobrażanie rynku gazu ziemnego państw członkowskich. Unia Europejska licznymi aktami prawnymi reguluje najważniejsze kwestie związane z sektorem gazu ziemnego, obejmując nimi bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich. Znaczenie surowców energetycznych, w szczególności gazu ziemnego, oraz zaopatrzenie w owy surowiec jest nie do przecenienia. Surowce energetyczne stanowią gwarant niezależności państwa od czynników zewnętrznych, a gaz ziemny jest paliwem ciągle zyskującym na znaczeniu. Dlatego tak ważnym jest tworzenie uregulowań prawnych dających podstawę do budowania jednolitego rynku gazu ziemnego.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-dc51ba5d-79af-344d-81da-bd58507e774c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.