PL EN


2019 | 10(2) | 127-138
Article title

HEALTH, AGRICULTURAL EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA: ARDL AND ECM APPROACH

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
This study examines the short run and long relationship between agricultural expenditure, health expenditure and economic growth in Nigeria. This study was motivated due to the lack of sufficient studies regarding this subject matter in recent times. Consequently, Data were collected from CBN Statistical Bulletin from 1981 to 2016. Relevant pre-estimation tests such as unit root and Bound tests were carried out because all the study variables were integrated of order zero and one. Estimated results from ARDL and ECM models established the existence of a short-run and long-run relationship between the variables of interest in Nigeria. While the error correction model reveals that about 19 percent of total disequilibrium due to external shock in the previous year is corrected in the current year. Therefore, it will take about five (5) years for the system to adjust back to its long-run equilibrium path. Results further showed that there is a significant positive relationship between agricultural expenditure and economic growth in Nigeria. However, there is a significant negative relationship between health expenditure and economic growth in the long run. Finally, policymakers in Nigeria should allocate substantial budget towards health and agricultural sectors in Nigeria. Health; Agriculture; Expenditure; Economic Growth; ARDL and ECM Niniejszy artykuł analizuje krótko- i długoterminowy związek między wydatkami na rolnictwo, wydatkami na zdrowie a wzrostem gospodarczym w Nigerii. Badanie będące przedmiotem artykułu było motywowane brakiem wystarczających badań dotyczących tego tematu w ostatnim czasie. W związku z tym dane zebrano z Biuletynu Statystycznego CBN od 1981 do 2016 r. Przeprowadzono odpowiednie testy wstępnego oszacowania, takie jak testy pierwiastkowe i powiązane, ponieważ wszystkie zmienne badawcze zostały zintegrowane od zera i jednego rzędu. Szacowane wyniki modeli ARDL i ECM wykazały istnienie krótko- i długoterminowej zależności między zmiennymi. Natomiast model korekcji błędów wykazuje, że około 19 procent całkowitej nierównowagi spowodowanej szokiem zewnętrznym w poprzednim roku jest korygowane w bieżącym roku. Dlatego też przywrócenie systemu do długoterminowej ścieżki równowagi powinno zająć około pięciu lat. Wyniki pokazały również, że istnieje znaczący pozytywny związek między wydatkami rolnymi a wzrostem gospodarczym w Nigerii. Jednak długoterminowo istnieje również znaczący negatywny związek między wydatkami na zdrowie a wzrostem gospodarczym. Wyniki badania, pozwalają na wysunięcie wniosku, że Nigeryjscy decydenci powinni przeznaczyć znaczny budżet na ochronę zdrowia i sektory rolnictwa. zdrowie; rolnictwo; wydatki; rozwój ekonomiczny; ARDL i ECM
Year
Volume
Pages
127-138
Physical description
Dates
published
2020-02-10
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-de57a5ed-ce6b-3319-a8a8-c824bdaacefe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.