PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 55-64
Article title

Kategoria przychodów w świetle Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Postępujący proces globalizacji oraz internacjonalizacja działalności przedsię-biorstw, w tym także małych i średnich, wywarły ogromną presję na system rachun-kowości. Jako efekt długiej i wytężonej pracy Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w lipcu 2009 r. Międzynarodowy Standard Sprawoz-dawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przybliżenie idei koncepcji standaryzacji rachunkowości dla małych i średnich przed-siębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii przychodów w strukturze zagad-nieniowej Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podjęta zostanie również próba rozpoznania najważ-niejszych podobieństw i różnic w definiowaniu, ujmowaniu i wycenie przychodów w świetle rozwiązań proponowanych przez MSSF dla MSP na tle ustawy o rachun-kowości.
Keywords
PL
MSSF   MŚP   przychody   IFRS   SAMSE   Income  
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-defee8c8-8d7a-36f0-ba41-89bdd01c7137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.