PL EN


2014 | 2014(78(134)) | 87-107
Article title

Wpływ uwarunkowań kulturowych na interpretację Międzynarodowych Standardów Sprawoz-dawczości Finansowej. Analiza porównawcza na tle Niemiec i Wielkiej Brytanii

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Problem wpływu różnic kulturowych na interpretację MSSF nabrał szczególnego znaczenia w trwającym obecnie procesie harmonizacji rachunkowości, zmierzającym do stworzenia jednolitego systemu rozwią-zań w skali świata. Mając świadomość oddziaływania tych czynników na życie gospodarcze, łatwiej zrozumieć, jak złożonym i trudnym jest on zadaniem, tym bardziej że harmonizacja nie poszła drogą kompromisu, lecz stanowi próbę narzucenia całemu światu jednego punktu widzenia – angloamerykań-skiego. Istotne jest zatem uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy regulacje rachunkowości oparte na tra-dycji angloamerykańskiej rzeczywiście będzie można w pełni zastosować w różnych kręgach kulturo-wych. Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja projektu badawczego realizowanego obecnie w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego pt. Wpływ uwarunkowań kulturowych na interpre-tację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Analiza porównawcza na tle Nie-miec oraz Wielkiej Brytanii. Omawia się przyjęte cele, hipotezy oraz metody badawcze, a także znaczenie podjętych prac. W opracowaniu przedstawia się również syntetyczny przegląd zagranicznych badań dotyczących empirycznej weryfikacji teorii sformułowanych przez Hofstede i Graya. Przedmiotowy projekt stanowi pierwszą próbę empirycznej weryfikacji nie tylko hipotez dotyczących interpretacji MSSF w Polsce, lecz również szeroko pojętych uwarunkowań kulturowych naszej rachunkowości.
Keywords
PL
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e412fd77-3ebb-338b-a07c-4be7dd9d7190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.