PL EN


2014 | 2014(75(131)) | 47-68
Article title

Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie formy prezentacji wyniku całościowego przez spółki notowane na warszawskiej i niemieckiej giełdzie papierów wartościowych. Analogiczne badania porównawcze doty-czące formy prezentacji wyniku całościowego nie były dotychczas realizowane. Wydaje się zatem, że niniejszy artykuł uzupełnia zidentyfikowaną lukę badawczą. Przedstawione w nim treści opracowano z wykorzystaniem studiów literatury krajowej i zagranicznej. Ważnym elementem procesu badawczego była analiza informacji prezentowanych w raportach rocznych przez spółki publiczne należące do pol-skiego indeksu WIG 30 oraz niemieckiego indeksu DAX. W ramach badania wykorzystano statystyki opisowe, takie jak średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, mediana, percentyle. W badaniu wy-korzystano także wskaźnik podobieństwa struktur. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że istot-ność pozostałego wyniku całościowego, z punktu widzenia udziału w sumie bilansowej, jest niewielka. Z kolei udział pozostałego wyniku całościowego w odniesieniu do zysku netto stanowił istotną kwotę. W ramach niniejszego badania zidentyfikowano trzy główne warianty prezentacji pozostałego wyniku całościowego. W przypadku spółek polskich występowały dwa warianty, natomiast w przypadku spółek niemieckich trzy. Zróżnicowana forma prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego wynika z faktu, że mamy obecnie do czynienia z okresem przejściowym. Nowa forma prezentacji, uwzględniają-ca podział pozycji pozostałego wyniku całościowego na dwie sekcje, obowiązuje od lipca 2012 roku.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e45cea65-f2dd-30b5-82a1-630704ab0976
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.