PL EN


2020 | XI(1 (30)) | 115-137
Article title

Doświadczanie epifanii. Konteksty stawania się nauczycielem w perspektywie interakcyjnej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono kategorii stawania się nauczycielem. Celem poniższych rozważań jest przybliżenie motywów wyboru zawodu nauczyciela. Przyjmując perspektywę interakcyjną pochylę się nad pierwszym etapem stawania się nauczycielem, czyli podjęciem decyzji o wyborze tej ścieżki zawodowej, a następnie uzupełnię rozważania o koncepcje epifanii doświadczanych przez nauczycieli w trakcie socjalizacji zawodowej. We wprowadzeniu przedstawiono główne kierunki badań z udziałem pedagogów, a także zwrócono uwagę na potrzebę eksploracji zagadnienia dotyczącego procesu „stawania się” nauczycielem. W części teoretycznej zaprezentowane zostały najważniejsze koncepcje z zakresu pedeutologii oscylujące wokół koncepcji oraz podejść lokujących w centrum proces stawania się nauczycielem. Projekt badawczy jest utrzymany w paradygmacie interpretatywnym, posłużono się metodą biograficzną. W rezultacie zgromadzono materiał empiryczny obejmujący 14 wywiadów z nauczycielami. Wyniki badań pozwoliły scharakteryzować motywy badanych do stawania się nauczycielem, które realizowały się w dwu wariantach: motywacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Poniższa analiza badań jest fragmentem szerszego projektu badawczego zorientowanego wokół epifanii i doświadczeń krystalizujących w wyborze drogi zawodowej pedagogów różnych specjalności w perspektywie biograficznej, realizowanego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców. Finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Year
Volume
Pages
115-137
Physical description
Dates
published
2020-06-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e4e73d4d-d832-386b-a7fa-4e8b225b184a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.