PL EN


2016 | 3(1) | 261-286
Article title

A SOCIAL ENTERPRISE IS A MEANS OF RESOLVING THE PROBLEMS OF THE MODERN ECONOMY

Content
Title variants
PL
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ŚRODKIEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI
RU
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
EN
This article aims to answer the question of whether social enterprise can be a way of solving the problems of the modern economy. Contemporary systemic economic crisis, social and environmental one highlighted the effects of the dominant doctrine of neoliberal from a deficit of values and share the moral weakness of financial law and the state, through deregulation leading to the separation of finance from the real economy, generating financial crisis, followed by the economic crisis and the debt which is the cause of social inequality, unemployment and poverty on an unprecedented scale. The author of the article makes a theoretical analysis of selected publications by the dominant economic doctrines evidencing that the countries which apply the principles of social market economy, much less suffer economic problems. Next, he describes the German ordoliberal concept of social market economy and social enterprise in terms of European, American and Asian. The conclusion of the analysis is the assertion that ordoliberal order of model of social market economy, supplemented by a social enterprise it seems to be optimal, natural and complementary solution to the socio-economic problems of the modern economy.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwo społeczne może być środkiem rozwiązywania problemów współczesnej gospodarki. Współczesny systemowy kryzys ekonomiczny, społeczny i ekologiczny unaocznił skutki dominującej doktryny neoliberalnej począwszy od deficytu wartości i kapitału moralnego, słabości prawa finansowego i państwa, poprzez deregulację prowadzącą do oderwania finansów od sfery realnej, generującej kryzys finansowy, a za nim kryzys gospodarczy i zadłużeniowy będący przyczyną nierówności społecznych, bezrobocia i biedy na niespotykaną dotąd skalę. Autor artykułu podejmuje analizę teoretyczną poprzez wybrane publikacje dominujących doktryn gospodarczych uwidaczniając, że kraje stosujące zasady społecznej gospodarki rynkowej w znacznie mniejszym stopniu odczuwają problemy gospodarcze. Następnie opisuje niemiecką ordoliberalną koncepcję społecznej gospodarki rynkowej i przedsiębiorstwa społecznego w ujęciu europejskim, amerykańskim i azjatyckim. Konkluzją przeprowadzonej analizy jest twierdzenie, że ordoliberalny porządek modelu społecznej gospodarki rynkowej uzupełniony przedsiębiorstwem społecznym wydaje się optymalnym, naturalnym i komplementarnym rozwiązaniem społeczno-gospodarczym wobec problemów współczesnej gospodarki.
RU
Эта статья призвана ответить на вопрос о том, может ли социальное предприятие быть средством решения проблем современной экономики. Современный системный кризис экономических, социальных и экологических подчеркнул влияние доминирующей доктрины неолиберальных от дефицита ценностей и разделить моральную слабость финансового права и государства, через дерегулирования, ведущие к разделению финансов от реального сектора экономики, порождая финансовый кризис, а затем экономический кризис и долг, который является причиной социальное неравенство, безработица и бедность в беспрецедентных масштабах. В статье делается теоретический анализ отдельных публикаций доминантным экономических доктрин, свидетельствующих о том, что страны, которые применяют принципы социальной рыночной экономики, гораздо меньше страдают от экономических проблем. Затем он описывает немецкое ordoliberalną концепцию социальной рыночной экономики и социального предпринимательства с точки зрения Европы, Америки и Азии. Заключение анализа является утверждение, что ordoliberalny порядка модели социальной рыночной экономики, дополненные социального предприятия кажется оптимальным, естественным и дополняют друг друга решение социально-экономических проблем современной экономики.
Year
Volume
Pages
261-286
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Warsaw School of Economics
References
 • 1. Alter K.S., Przedsiębiorstwo społeczne w szerszym kontekście, [w:] Wygnański J.J., Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008.
 • 2. Alter K.S., Rodzaje przedsiębiorstw społecznych, [w:] Wygnański J.J., Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008.
 • 3. Borzaga C., Nowe trendy w partycypacji obywatelskiej, [w:] Leś E., Ołdak M., (red. nauk.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, „Zeszyty Gospodarki Społecznej” CollegiumCivitas Press, Warszawa 2007.
 • 4. Borzaga C.,Tortia E., Miejsce organizacji ekonomii społecznej w teorii firmy, [w:] Wygnański J.J., Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008.
 • 5. Böhm F., Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschopferische Leistug, Stuttgart- Berlin 1937.
 • 6. Brdulak J., Czynnik kultury w ekonomii instytucjonalnej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2012, z. 1.
 • 7. Brdulak J., Florczak E., Przedsiębiorstwo społeczne w teorii ekonomii, [w:] Wolska G., (red.),„Globalizacja, Liberalizacja, Etyka” Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012, nr 4.
 • 8. Brdulak J., Florczak E., Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego w gospodarce, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2011, nr 1-2 (32-33).
 • 9. Brdulak J., Kruszewski J., Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce – seminarium rady naukowej PTE , [w:] Mączyńska E., Pysz P., (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa 2003.
 • 10. Bokajło J., Porównanie koncepcji ładu społeczno-gospodarczego A. Rüstowa, W. Röpkego i A. Müllera-Armacka, [w:] Pysz P., Grabska A., Moszyński M., (red.), Ład gospodarczy w współczesna ekonomia, PWN, Warszawa 2014.
 • 11. Bokajło J., Zhumanizowana gospodarka rynkowa w obliczu fetyszu pieniądza i społeczeństwa masowego, pobrano z http://www.pte.pl/kongres/referaty/Bokaj%C5%82o%20Justyna/J.Bokaj%C5%82o%20Kongres%20Humane%20Marktwirtschaft.pdf, dostęp z dnia 21.02.2016 r.
 • 12. Birkhölzer K., Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał, [w:] Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Tom 1, Collegium Civitas Press, Warszawa 2006.
 • 13. Czech A., Zagóra-Jonszta U., Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej (powstanie, odniesienia recepcja), [w:] Mączyńska E., Pysz P., (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa 2003.
 • 14. Czech-Rogosz J., Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005.
 • 15. Dahl M., Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015.
 • 16. Dahl M., Ordoliberalizm jako recepta na reformę kapitalizmu, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2015, 2-15.
 • 17. Dahl M., Polska i niemiecka polityka konkurencji w świetle teorii ordoliberalizmu i koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2013, nr 3(42).
 • 18. Defourny J., Develtere P., Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, [w:] Wygnański J.J., Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008.
 • 19. Defourny J., Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, [w:] „Ekonomia Społeczna” II Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej, Kraków 2004: materiały (Ministerstwo Polityki Społecznej), Warszawa 2005.
 • 20. Dembinski P.H., Społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesnego kryzysu, Observatoire de Finance, 29 październik 2012 – Warszawa.
 • 21. Erhard L., Dobrobyt dla wszystkich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.
 • 22. Erhard L., Wohlstand für alle, Econ Verlag, Düsseldorf 2000.
 • 23. Erhard L., Wirtschaft und Bildung, [w]: Erhard L., Gedanken aus fünf Jarhrzehnten, (red.) Hohmann K., Econ Verlag, Düsseldorf-Wien-New York 1988.
 • 24. Eucken W., Czemu służy ekonomia polityczna? [w:] Mączyńska E., Pysz P., (red.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • 25. Eucken W., Die Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 7. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2004.
 • 26. Florczak E., Przedsiębiorstwo społeczne, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2009, nr 4 (13).
 • 27. Florczak E., Przedsiębiorstwo społeczne w teorii konfirmy, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2011, nr 3 (20).
 • 28. Fukuyama F., Koniec historii, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2009.
 • 29. Gardziński T., Konstytucyjny zapis o społecznej gospodarce rynkowej szansą rozwojową Południowego Podlasia, Kwartalnik Celny, 2015/1/2.
 • 30. Gardziński, T., Przedsiębiorstwo społeczne szansą rozwiązywania problemów regionów, Kwartalnik Celny, [tekst w druku].
 • 31. Giza-Poleszczuk A., Hausner J., (red.), Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa 2008.
 • 32. Godłów-Legiędź J., Ideologia liberalna i keynesowska z perspektywy globalnego kryzysu, [w:] Pysz P., Grabska A., Moszyński M., (red.), Ład gospodarczy w współczesna ekonomia, PWN, Warszawa 2014.
 • 33. Grabska A., Uwarunkowania ładu spontanicznego i stanowionego w gospodarce Polski okresu transformacji, Gospodarka Narodowa, maj-czerwiec 2012, 5-6.
 • 34. Grabska A., Transformacja systemowa polskiej gospodarki – ład konkurencyjny czy chaos? [w:] Pysz P., Grabska A., Moszyński M., (red.), Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie? PTE, Warszawa 2014.
 • 35. Grewiński M., Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR, pobrano z http://mirek.grewinski.pl, dostęp z dnia 05.03.2016.
 • 36. Gruszewska E., Ewolucja instytucji w Polsce dryf do ładu czy dryf ładu? [w:] Pysz P., Grabska A., Moszyński M., (red.), Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, PTE, Warszawa 2014.
 • 37. Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. MSAP, Kraków 2008.
 • 38. Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A., Przyszłość państwa opiekuńczego, [w:] Hausner J., (red.), Ekonomia i rozwój, MSAP, Kraków 2007.
 • 39. Hausner J., Laurisz N., Mazur S., Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, [w:] Hausner J., (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej MSAP, Kraków 2007.
 • 40. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2008.
 • 41. Hayek F.A. von, Konstytucja wolności, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • 42. Herman A., Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2009, nr 2.
 • 43. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-20_pl.htm, dostęp z dnia 10.03.2016.
 • 44. https://pl.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap, dostęp z dnia 24.03.2016.
 • 45. http://wyborcza.pl/1,75248,3862752.html, dostęp z dnia 13.03. 2016.
 • 46. Jarré D., Europejski model społeczny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospodarki społecznej, [w:] Leś E., Ołdak M., (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Tom 2 Zeszytów gospodarki społecznej, Collegium Civitas Press, Warszawa 2007.
 • 47. Kaczmarek T., Pysz P., Ludwig Erhard i Społeczna Gospodarka Rynkowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004.
 • 48. Kerlin J.A., Przedsiębiorstwa społeczne w Stanach Zjednoczonych a w Europie,[w:] Wygnański J.J., Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008.
 • 49. Kołodko G., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • 50. Kołodko G., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 • 51. Kołodko G., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • 52. Leś E., Europejskie doświadczenia w sprawie zatrudnienia socjalnego na przykładzie Włoch i Finlandii. Wybrane zagadnienia, Poznań, 18-19 czerwca 2002.
 • 53. Leś E., Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk, [w:] Leś E., (red. nauk.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, WUW, Warszawa 2008
 • 54. Leś E., Przedsiębiorczość społeczna, pobrano z: http://docplayer.pl/12966483- Przedsiebiorczosc-spoleczna.html, dostęp z dnia 13.03.2016.
 • 55. Leś E., Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Tom 1, Collegium Civitas Press, Warszawa 2006.
 • 56. Mączyńska E., Pysz P., Liberalizm-neoliberalizm-ordoliberalizm, pobrano z www.pte.pl, dostęp z dnia 01.02.2016.
 • 57. Müller-Armack A., Sterowanie gospodarką a gospodarka rynkowa, konieczność nowej formy polityki gospodarczej, [w:] Mączyńska E., Pysz P., (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa 2003.
 • 58. North D.C., Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University, Press, New York 2009.
 • 59. Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Mączyńska E., Pysz P., (red.), PTE, Warszawa 2013.
 • 60. O’Rourke P.J., Adam Smith, Bogactwo Narodów, Biografia, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2009.
 • 61. Piketty T., Kapitał XXI wieku, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 • 62. Przybyciński T., Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • 63. Przybyciński T., Etyka w społecznej gospodarce rynkowej, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 2008, vol.11, nr 1.
 • 64. Puls Biznesu, 7 października 2015.
 • 65. Pysz P., Dryf ładu gospodarczego we współczesnym świecie, pobrano z: http://rynkowa4.rssing.com/browser.php?indx=56010043&item=2 dostęp z dnia 23.02.2016.
 • 66. Pysz P., Ekonomia przed kryzysem gospodarki światowej i po nim, Studia ekonomiczne, 2009, Nr 3-4 (LXII-LXIII).
 • 67. Pysz P., Komplementarność i synteza koncepcji polityki gospodarczej Waltera Euckena i Ludwiga Erharda [w:] Mączyńska E., Pysz P., Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, PTE, Warszawa, 2010.
 • 68. Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 69. Pysz P., Neoliberalizm/keynesizm versus ordoliberalizm a światowy ład gospodarczy, referat wygłoszony na Konferencji: PAN-RAS, Moskwa, 25-30.06.2012.
 • 70. Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA w latach 2007-09, [w:] Kołodko W.G., Globalizacja, kryzys i co dalej? Poltext, Warszawa 2010.
 • 71. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”).
 • 72. Röpke W., Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, wyd. 6, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart 1979.
 • 73. Röpke W., Die Lehre von Wirtschaft, 13. Auflage, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien 1994.
 • 74. Röpke W., Główne kierunki liberalnego programu polityki gospodarczej, [w:] Mączyńska E., Pysz P., Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, PTE, Warszawa, 2010
 • 75. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadania dla naszego pokolenia, PWN, Warszawa 2006.
 • 76. Sedlacek T., Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Streat, Studio Emka, Warszawa 2012.
 • 77. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 • 78. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów [w:] Filipowicz S., Mielczarek A., Pieliński K., Tański M., (red.), Historia idei politycznych, wybór tekstów, tom II, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • 79. Thurow L. C., Przyszłość kapitalizmu: Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • 80. Włodarczyk R.W., Współczesny kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna i efektywność gospodarowania, [w:] Włodarczyk R.W., (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • 81. Włudyka, T., Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2013.
 • 82. www.ekonomiaspoleczna.pl, 01.03.2016.
 • 83. www.polskatimes.pl, 25.01.2015.
 • 84. www.mondragon-corporation.com/pol/, 10.03.2016.
 • 85. www.rp.pl/artykul/1172844-Rosnie-problem-bezrobocia-na-swiecie.html#ap-1, 13.03.2016.
 • 86. Yunus M., Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi. (przekład Z. Wiankowska–Łodyga), ConCorde Sp.z o.o., Warszawa 2011.
 • 87. Zagóra-Jonszta U., Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec. Możliwości jej realizacji w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e51aee1f-6f71-3ff7-aa74-1677688adedf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.