PL EN


2019 | 5(1) | 185-200
Article title

PROCEDURA FINANSOWANIA PROGRAMÓW NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) jest agendą rządową, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań określonych ustawami na rzecz systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Posiada osobowość prawną, a w stosunkach międzynarodowych posługuje się nazwą "Polish National Agency for Academic Exchange". Programy służące realizacji zadań NAWA ustanawia jej Dyrektor. W programach takich mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, znajdujące się w szeroko pojętym systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Prawem tych podmiotów jest ubieganie się o finansowanie lub współfinansowanie realizacji programów NAWA. Przyznanie środków na realizację tych programów odbywa się w postępowaniu administracyjnym zakończonym wydaniem decyzji przez Dyrektora Agencji. Postępowanie to poprzedzone jest konkursem na wyłonienie najlepszej oferty, która podlega ocenie formalnej i merytorycznej przez ekspertów niezależnych od NAWA. W tym celu ustanawiana jest lista rankingowa, a podmiot usytuowany na jej czele staje się zwycięzcą konkursu, a zarazem beneficjentem środków finansowych. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania środków na finansowanie lub współfinansowanie realizacji programów NAWA podlega weryfikacji w trybie remonstracji albo skargi sądowo-administracyjnej. W postępowaniu w sprawie finansowania lub współfinansowania programów realizujących zadania NAWA nie stosuje się przepisów ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie to mieści się zatem w kręgu postępowań administracyjnych szczególnych – dekodyfikowanych.
Year
Volume
Pages
185-200
Physical description
Dates
published
2019-09-04
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e65520ab-6590-3f30-a529-293008935fdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.