PL EN


2017 | 26(26) | 137-155
Article title

REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA GIER NA AUTOMATACH W ŚWIETLE SWOBODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ROZWAŻANIA DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel Tematyka opracowania koncentruje się na zagadnieniu, czy wprowadzenie bezwzględnego zakazu urządzania gier na automatach poza kasynami rzeczywiście mieści się ramach prawnych przesłanek dopuszczających stosowanie ograniczeń względem zasady swobody działalności gospodarczej, a zatem, czy delegalizacja organizacji gier na automatach poza kasynami jest konieczna dla ochrony „ważnego interesu publicznego” w rozumieniu art. 20 i art. 22 Konstytucji, a także czy zasadne jest objęcie tej działalności monopolem państwa. Metody Praca stanowi studium prawne, w którym podstawowym materiałem weryfikacyjnym przy ocenie zasadności poszczególnych rozwiązań prawnych uczyniono przepisy prawne. Dlatego badania zarysowanej problematyki zostały oparte w głównej mierze na metodzie dogmatycznej jako najefektywniejszej w procesie egzegezy norm prawnych. Stanowisko takie jest konsekwencją założenia, że optymalna prawna regulacja poruszonej tematyki jest jednym z głównym warunków osiągnięcia założonych celów. Jako uzupełniająca została wykorzystana metoda historyczna w odniesieniu do ewolucji przepisów w przedmiotowym zakresie. Wyniki Analiza zagadnienia prowadzi do konkluzji, że sektor hazardowy powinien podlegać kontroli i nadzorowi organów państwa oraz, że władza publiczna winna chronić obywateli przed ryzykiem uzależnienia od hazardu. Wprowadzenie zakazu gry na automatach poza kasynem wynikało z dostrzeżonej przez ustawodawcę potrzeby dokonania kompleksowej zmiany przepisów regulujących obszar dynamicznie rozwijającego się rynku gier hazardowych uzasadnionej występującymi na tym rynku niekorzystnymi społecznie zmianami i nieprawidłowościami. Wnioski Przyjęta w art. 22 Konstytucji klauzula generalna ważnego interesu publicznego pozwala na uznanie za konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenie swobody działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu automatów gry wyłącznie w kasynach, ponieważ jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa, porządku publicznego, zdrowia, wolności i moralności publicznej. Istniejące ograniczenia w tym zakresie spełniają konstytucyjny wymóg proporcjonalności, tzn.: zastosowane środki prowadzą do zamierzonych celów, są niezbędne dla ochrony interesu, z którym są powiązane, skutki ograniczeń są proporcjonalne do ciężarów nakładanych na obywatela. Natomiast niezrozumiałe są propozycje przywrócenia możliwości organizowania gier na automatach poza kasynami gry. Wprowadzenie monopolu państwowego na prowadzenie automatów gier w salonach będzie kolidowało z zasadą wolności działalności gospodarczej, ponieważ nie istnieją racjonalne względy przed ograniczeniem przedsiębiorców w tej dziedzinie życia gospodarczego, skoro jednocześnie zostanie stworzona ścieżka prawna do szerokiego dostępu do automatów. Przyjęcie proponowanych zmian ujawni prymat interesów fiskalnych państwa nad wartościami takimi jak zdrowie publiczne. Jednocześnie obnaży słabość Państwa, które nie mogąc przy użyciu innych środków zlikwidować tzw. „szarej strefy” postanowi włączyć się w krąg beneficjentów tej działalności, sankcjonując ją prawnie i ignorując dobro obywateli.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ef7c88c5-71ba-3278-a26c-6a1d8259448e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.