PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 117-128
Article title

Przychody jako kategoria prawa bilansowego

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Przychody są jedną z najważniejszych kategorii w działalności przedsiębiorstwa. Od ich wysokości często zależy wynik finansowy przedsiębiorstwa, a w ślad za tym rentowność.Definicja przychodów zawarta w ustawie o rachunkowości podobna jest do defi-nicji zawartej w MSR 18. Podstawowa różnica wynika z podkreślenia w ustawie, że korzyści ekonomiczne powinny być uprawdopodobnione. MSR 18 wskazuje, że wy-sokość przychodów należy ustalić według wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej.W końcu 2008 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opu-blikowała dokument do dyskusji na temat ujmowania przychodów. Jest to wspólny projekt RMSR i amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) będący jednym z priorytetów planu konwergencji, które mają być sfinali-zowane do 2011 roku. Główne postanowienia tego dokumentu dotyczą tego, że uj-mowanie przychodów opierać się będzie na zmianach umownych aktywów i zobowiązań przy zastosowaniu pojedynczego modelu ujmowania przychodów z danej umowy. Przychód ujmowany będzie w momencie przeniesienia kontroli nad przy-rzeczonym składnikiem majątku ze zbywcy na nabywcę w odniesieniu do każdego świadczenia osobno.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f1a6e4eb-114e-306e-8ed5-434710584951
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.