PL EN


2010 | 2010(55(111)) | 25-44
Article title

Ustalenie efektywności procesu kształcenia publicznych uczelni akademickich przy wykorzystaniu nieparametrycznej metody analizy nakładów i wyników DEA

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wzrastający wpływ kapitału ludzkiego na rozwój ekonomiczny oraz niedosta-teczne środki państwowe przeznaczane na finansowanie potrzeb uczelni skłaniają do podejmowania studiów w zakresie analizowania efektywności tych instytucji. Analizy wydajności traktowane jako ocena całego systemu szkolnictwa wyższego na poziomie instytucjonalnym powodowane potrzebą porównywania osiągnięć wielu rodzajów uni-wersytetów, były w ostatnich latach prowadzone w wielu krajach europejskich: Niem-czech, Włoszech, Szwecji, Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii.Artykuł jest pierwszą próbą wykorzystania studium DEA na gruncie polskim. Za-prezentowano w nim wyniki pomiaru efektywności z użyciem metody DEA na uczel-niach publicznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuł opiera się na danych z 59 uczelni z lat 2001–1007, zaczerpniętych z publikacji w Moni-torze Polskim, Dzienników Urzędowych, MNiSW oraz statystyki GUS.W artykule jest stosowany model na podstawie danych wejściowych, które okre-ślają dwie miary: liczba studentów i liczba nauczycieli akademickich. Miarą danych wyjściowych zaś jest liczba absolwentów poszczególnych uczelni w danym roku. Rezultaty określają przeciętną wydajność uczelni na poziomie 46–77% w zależności od tego, czy brano pod uwagę stałą lub zmienną skalę efektów.Poziom indeksu Malmquista wskazuje na wzrost wydajności działalności uczelni w czasie, jednak margines dokładności zakładanych danych wejściowych sięga 30%.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f382a77d-60e9-3007-be8b-f01d97fb29e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.