Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 69-94

Article title

Prezentacja sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w kontekście oczekiwań interesariuszy

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Sposób przekazywania informacji zmienia się wraz z rozwojem komputerów, internetu i innych technologii informacyjnych (np. telefonów komórkowych). Zwłaszcza internet i interaktywne strony internetowe, które reagują na zachowanie użyt-kownika na danej stronie, przeobraża sposób przekazywania informacji. Transformacji podlega również forma publikowania sprawozdań finansowych. Celem głów-nym artykułu jest przeanalizowanie sposobu prezentacji sprawozdań finansowych przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w warunkach upowszechnienia za-stosowania elektronicznych kanałów prezentacji informacji na tle oczekiwań inte-resariuszy. Dla realizacji celu głównego zostały postawione dwa cele szczegółowe. Pierwszym, jest przedstawienie wytycznych dotyczących sporządzania elektronicznych wersji sprawozdań finansowych, zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy zidentyfikowanymi przez zespół CIMA/PWC, drugim zaś – przeanalizowanie obecnego sposobu prezentacji sprawozdań finansowych na stronach internetowych największych jed-nostek gospodarczych funkcjonujących w Polsce oraz stopnia ich dostosowania do ocze-kiwań interesariuszy.Dla realizacji pierwszego celu szczegółowego zostały przeprowadzone zarówno stu-dia zagranicznej literatury przedmiotu służące analizie prezentacji raportów bizne-sowych w internecie, jak też wytycznych zespołu CIMA/PWC. Realizacji drugiego celu szczegółowego służyły badania empiryczne pozwalające ocenić sposób wykorzy-stania internetu do prezentacji sprawozdań finansowych. Badania empiryczne polega-ły na analizie treści informacji zawartych na stronach internetowych 100 największych jednostek gospodarczych działających w Polsce według listy „Rzeczpospolitej” z 2009 r. Badania przeprowadzono między styczniem i marcem 2010 r.Treść zasadniczą artykułu przedstawiono w trzech częściach. Część pierwsza jest poświęcona wynikom badań literaturowych w zakresie oczekiwań interesariuszy dotyczących zawartości i formy sprawozdań finansowych w wersji elektronicz-nej. W części drugiej zostały przeanalizowane trendy w rozwoju elektronicznej komunikacji z interesariuszami. W części trzeciej zaprezentowano metodykę i wyniki badań empirycznych prowadzonych przez autora.Badania literaturowe i empiryczne autora wskazują na istnienie istotnej luki między oczekiwaniami interesariuszy a praktyką prezentacji sprawozdań finanso-wych w formie elektronicznej przez jednostki gospodarcze. Możliwości zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych w formie elektronicznej nie są wykorzystane ze względu na zachowawcze podejście jednostek sporządzających sprawozdania finansowe. Podejście to polega na prostym odwzorowaniu wersji papierowej w wersji elektronicznej sprawozdania.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-f4207485-db04-3e31-bd2a-33048db6e8db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.