PL EN


Journal
2020 | 35(6) | 78-98
Article title

Prawa człowieka w pracy socjalnej. Walidacja instrumentów pomiaru poziomu zaangażowania i ekspozycji pracowników socjalnych na prawa człowieka. Polska adaptacja skal Human Rights Engagement in Social Work oraz Human Rights Exposure in Social Work

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu prezentację wyników badań nad zastosowaniem wystandaryzowanych narzędzi mierzących poziom zaangażowania na rzecz praw człowieka oraz poziom kontaktu (ekspozycji) z prawami człowieka pracowników socjalnych i studentek/studentów pracy socjalnej. Badanie polegało na przeprowadzeniu procedury adaptacji skal – Human Rights Engagement in Social Work (Zaangażowania na Rzecz Praw Człowieka w Pracy Socjalnej) oraz Human Rights Exposure in Social Work (Ekspozycji na Prawa Człowieka w Pracy Socjalnej) – do polskich warunków kulturowych oraz językowych. W pierwszej części omówiono zagadnienia związane ze znaczeniem praw człowieka w pracy socjalnej, aktualność perspektywy pracy socjalnej opartej na prawach człowieka oraz dokonano przeglądu literatury przedmiotu w tym obszarze. W części badawczej przedstawiono procedurę badawczą a także omówiono wyniki badań z wykorzystaniem testów trafności teoretycznej oraz rzetelności. Współczynnik alfa Cronbacha uzyskano na poziomie 0.877 i 0.845, co wskazuje na wysoki poziom zgodności wewnętrznej skal. W przypadku Skali Zaangażowania na rzecz Praw Człowieka w Pracy Socjalnej eksploracyjna analiza czynnikowa pozwoliła na wyodrębnienie pięciu czynników tłumaczących 58% wariancji zmiennych. Nie udało się określić charakteru prawidłowości kształtujących związki między zmiennymi, pozycjami skali. W przypadku Skali Zaangażowania na rzecz Praw Człowieka w Pracy Socjalnej dzięki eksploracyjnej analizie czynnikowej metodą głównych składowych z zastosowaniem rozwiązania rotowanego Varimax zidentyfikowano pięć wymiarów wyjaśniających 51.9% wariancji zmiennych. Jeśli chodzi o Skalę Ekspozycji na Prawa Człowieka w Pracy Socjalnej eksploracyjna analiza wykazała trzy wymiary skali wyjaśniające 65% wariancji zmiennych. Następnie podjęto próbę interpretacji wyników oraz zaprezentowano perspektywę potencjalnego zastosowania skal nad postawami pracowników socjalnych i studentek/studentów pracy socjalnej. Następnie zaprezentowano polskie wersje skal. Wyniki badania polskiej wersji skal wskazują, że narzędzia te są rzetelne oraz trafne teoretycznie i pozwalają na mierzenie poziomu zaangażowania oraz ekspozycję na wiedzę z zakresu praw człowieka w obszarze pracy socjalnej.
Journal
Year
Volume
Pages
78-98
Physical description
Dates
published
2020-12-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f5a56a64-2ef9-3cd7-a1bc-5f6636c2583b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.