PL EN


2015 | 2(2) | 203-216
Article title

ADMINISTRATIVE, LEGAL AND SUPERVISORY DETERMINANTS OF GLOBALIZATION OF FINANCIAL MARKETS AND THE BANKING SYSTEM IN POLAND

Content
Title variants
PL
ADMINISTRACYJNE, PRAWNE I NADZORCZE DETERMINANTY PROCESÓW GLOBALIZACJI RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE
RU
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛЬШИ
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
EN
Since the early 90s of the last century, the growing importance of globalization processes in Poland, executing in the field of socio-economic and cultural unification of the community has been observed. Due to the ongoing process of the transformation of the Polish economy, this process was also determined successively increasing integration of financial markets and the development of ICT. Currently operating in Poland, the financial system and the banking sector is one of the most globalized sectors of the economy. This process has been intensified Polish accession to the European Union in 2004. High scale of financial markets globalization in Poland was visualized during the recent financial crisis 2008 years. The process of globalization of financial markets and the banking system in Poland is determined mainly by factors such as administrative and supervisory functions of central banking and supervisory bodies in the financial system and to adapt legal norms to the standards of Western developed countries.
PL
Od początku lat 90. ubiegłego wieku obserwuje się w Polsce wzrost znaczenia procesów globalizacyjnych realizujących się w zakresie społeczno-gospodarczego i kulturowego ujednolicania się społeczności. W związku z dokonującym się wówczas procesem urynkawiania i transformacji systemowej polskiej gospodarki proces ten zdeterminowany był także sukcesywnie postępującą integracją rynków finansowych i rozwojem technologii teleinformatycznych. Obecnie funkcjonujący w Polsce system finansowy i sektor bankowy zalicza się do najbardziej zglobalizowanych działów gospodarki. Proces ten nasilony został wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku. Wysoka skala zglobalizowania rynków finansowych w Polsce uwidoczniona została w okresie ostatniego kryzysu finansowego 2008 roku. Proces globalizacji rynków finansowych i systemu bankowego w Polsce zdeterminowany jest głównie takimi czynnikami jak administracyjne i nadzorcze funkcje bankowości centralnej i organów nadzoru w systemie finansowym oraz dostosowywanie normatywów prawnych do standardów zachodnioeuropejskich krajów wysoko rozwiniętych.
RU
С начала 90-х годов прошлого века в Польше возрастает значение процессов глобализации, происходящих в области социально-экономического и культурного объединения сообщества. Из-за продолжающегося процесса трансформации польской экономики, этот процесс был также определен последовательно увеличивая интеграцию финансовых рынков и развитие ИКТ. В настоящее время в Польше финансовая система и банковский сектор являются одной из самых глобализированных отраслей экономики. Этот процесс был усилен присоединением Польши к Европейскому Союзу в 2004 году. Высокая шкала глобализации финансовых рынков в Польше визуализирована во время недавнего финансового кризиса 2008 года. Процесс глобализации финансовых рынков и банковской системы в Польше в основном определяется такими факторами, как административные и надзорных функций центрального банка и органов надзора в финансовой системе и адаптировании правовых норм к стандартам развитых стран Запада.
Year
Volume
Pages
203-216
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
  • The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski
  • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
References
  • 1. Bukowski S., Misala J., Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2011. 2. Czarny E., Śledziewska K., Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013. 3. Davies H., Green D., Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Seria Wyzwania globalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. 4. Dębniewska M. (red.), Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2003. 5. Domańska-Szaruga B., Common banking supervision within the financial safety net, (w:) The Economic Security of Business Transactions. Management in business, Wydawnictwo Chartridge Books Oxford, Oxford, 2013. 6. Domańska-Szaruga B., Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (w:) B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (red.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2014. 7. Harold J., Koniec globalizacji. Czego nauczył nas wielki kryzys?, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2010. 8. Hryckiewicz-Gontarczyk A., Anatomia kryzysów bankowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2014. 9. Kaczmarek T. T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009. 10. Kasprzyk A., K. W. Krupa, J. Sepioło, P. Scotnyy, B. Kasprzyk. Business intelligence w procesie zarządzania organizacjami produkcyjnymi i usługowymi, [in]: Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov, 2014. Zborník vedeckých prác je výstupom riešenia projektu VEGA č. 1/0562/14 „Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov“. Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. 11. Kalinowski M., Pronobis M., Rynki finansowe a gospodarka realna. Aktualne wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2015. 12. Lewandowski P., Muszyński A., Barriers to the knowledge management in the public organization, Globalization, the State and the Individual, no 3/2014, Varna, 2014. 13. Matysek-Jędrych A. (red.), Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego – źródła i konsekwencje kryzysu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2011. 14. Oręziak L., Pietrzak B. (red.), Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Wydawnictwo OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu S.A. wydanie pierwsze, Warszawa, 2001. 15. Patrzałek W., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2011. 16. Płókarz R., Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2013. 17. Pietrzak E., Internacjonalizacja systemu finansowego Polski w latach 1990-2004, (w:) "Bank i Kredyt", NBP, publikacja z cyklu: „Gospodarka polska na przełomie wieków – od A do Z”, maj 2004, nr 5. 18. Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2009. 19. Solarz J. K., Uwarunkowania współczesnej bankowości, (w:) L. Oręziak, B. Pietrzak (red.), Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Wydawnictwo OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu S.A. wydanie pierwsze, Warszawa 2001. 20. Wrzesiński M., Dostosowanie Polski do Unii Europejskiej i wnioski stąd płynące w zakresie finansowania i wysokiego ryzyka, w; Studia i Prace SGH, 2000, nr 13. 21. Witkowski Ł., Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Ryzyka Finansowego PRMIA, 29.10.2001. 22. Wiatr M., Bankowość korporacyjna, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2015. 23. Zawadzka Z., Wpływ globalizacji na przemiany w bankowości. Katedra Bankowości SGH, (w:) M. Dębniewska (red.), Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2003. 24. Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f7aa5935-b505-3b49-9580-d4c8a8a3b61d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.