PL EN


2020 | 11(1) | 11-24
Article title

THE POLITICAL ECONOMY OF COVID-19 AND ITS EFFECTS ON GLOBAL ECONOMY

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
The relationship between human health and disease is neither a new concept nr a new subject. The outbreak of Covid-19 in Wuhan city of China in December, 2019 has turned out to be a global health emergency which triggers disastrous socio-economic and political crises in the infected countries. Covid-19, apart from becoming the greatest threat to global public health of the century, it has severely demobilized the global economy. It is against this backdrop that this paper examined the political economy of Covid-19 and its effects on the global economy. The paper argues that the measures taken to contain the epidemic in some countries appear as putting the nation under a state of siege. Some governments are adopting rather extreme measures - com-plete lockdown of the cities, the provinces and even the country itself, school closures, travel ban and cancellation of flights. The lack of responsible world leadership when it is most needed in terms of providing basic subsistence to the vulnerable especially in Africa has also proven problematic in the spread of the contagious disease. The paper concludes that the abuse of powers for narrow political motives exacerbate the spread of Covid-19 which brought considerable human suffering and economic disruption worldwide. The paper therefore recommends among others that the US government and the world leadership should strive to ensure effective and well-resourced public health measures to prevent infection and contagion, and implement well-targeted policies to support healthcare systems and workers, support low-income economies and protect the income of the vulnerable including social welfare payments to citizens while the monetary authorities offered loan relief to help businesses in the affected countries. Covid-19, Global Precision, Coronavirus, Political economy, Global economy, Global health Relacja między zdrowiem a chorobami ludzi nie jest ani nowym tematem, ani nie stanowi nową koncepcję. Wybuch epidemii Covid-19 w mieście Wuhan w Chinach w grudniu 2019 roku przerodził się w globalny kryzys zdrowotny, który wywołuje katastrofalne kryzysy społeczno-gospodarcze i polityczne w zainfekowanych krajach. Covid-19, oprócz tego, że stał się największym zagrożeniem dla globalnego zdrowia publicznego stulecia, poważnie unieru-chomił globalną gospodarkę. Na tym tle w niniejszym artykule przeanalizowano ekonomię polityczną Covid-19 i jego wpływ na gospodarkę światową. W artykule stwierdzono, że środki podjęte w celu powstrzymania epidemii w niektórych krajach wydają się wprowadzać kraje w stan oblężenia. Niektóre rządy podejmują raczej ekstremalne środki - całkowity zakaz opuszczania miast, regionów, a nawet samego kraju, zamknięcie szkół, zakaz podróżowa-nia i odwołanie lotów. Brak odpowiedzialnego światowego przywództwa, gdy jest to najbardziej potrzebne w zakresie zapewnienia podstawowych środków utrzymania dla osób szczególnie narażonych, szczególnie w Afryce, również okazał się problematyczny w rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej. W artykule stwierdza się, że naduży-cie władzy z powodu motywów politycznych zaostrza rozprzestrzenianie się Covid-19, co przyniosło znaczne cier-pienia ludzkie i zakłócenia gospodarcze na całym świecie. W związku z tym w artykule zaleca się między innymi, aby rząd Stanów Zjednoczonych i światowi liderzy dążyli do zapewnienia skutecznych i dobrze wyposażonych środków ochrony zdrowia publicznego w celu zapobiegania infekcji i zarażeniu oraz wdrażali dobrze ukierunko-wane polityki wspierające systemy opieki zdrowotnej i pracowników, wspierające gospodarki o niskich docho-dach oraz chronili dochody osób szczególnie narażonych, w tym świadczenia socjalne na rzecz obywateli, podczas gdy władze monetarne oferowaliby ulgę kredytową, aby pomóc przedsiębiorstwom w dotkniętych krajach. Covid-19, Globalny zasięg, koronawirus, ekonomia polityczna, globalna gospodarka, globalne zdrowie publiczne
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f7b514e2-f734-31f6-88a5-5f7626dd334a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.