PL EN


2020 | 68 | 4 | 605-622
Article title

Aristotelés, Łukasiewicz a prázdné termíny:

Content
Title variants
EN
Aristotle, Łukasiewicz and Empty Terms:
DE
Aristoteles, Łukasiewicz und Leerbegriffe:
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
V poslední době dochází k posunu v interpretacích Aristotelovy logiky. Mnozí badatelé poukazují na to, že i v Aristotelově logice a filosofii se objevuje pojetí existenčního importu a že Aristotelés pracoval s pojetím prázdných termínů, třebaže se jeho koncepce liší od pojetí moderní logiky. S rozvojem moderní interpretace se pojí také hledání „viníků“ staré a nesprávné interpretace. Kromě tradičního pojetí logického čtverce a sylogistiky, kde byl předpoklad neprázdnosti termínů hojně používán, je za viníka označován také J. L. Łukasiewicz. Tento článek se snaží ukázat, že Łukasiewicz si byl vědom toho, že se Aristotelés zabýval i prázdnými termíny. Jeho omezení sylogistiky pouze na neprázdné termíny se tedy podstatně liší od přístupu tradičních logiků.
EN
In recent times there has been a shift in the interpretation of Aristotle’s logic. Many researchers have pointed out that the concept of existential import appears in Aristotle’s logic and philosophy, and that Aristotle worked with the concept of empty terms although his concept differs from that which is used in modern logic. Additionally, his search for the “culprits” of old and incorrect interpretation has been tied to the development of modern interpretation. Apart from the traditional concept of the logical square and syllogistics, where the assumption of non-emptiness of terms was widely used, J. L. Łukasiewicz is also labeled as an offender. This article tries to show that Łukasiewicz was aware that Aristotle was also dealing with empty terms. His restriction of syllogistics to only non-empty terms therefore differs significantly from the approach of traditional logicians.
Year
Volume
68
Issue
4
Pages
605-622
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cf7ded9f-5012-47a5-b89f-1517732a5c7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.