Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 68 | 4 | 605-622

Article title

Aristotelés, Łukasiewicz a prázdné termíny:

Content

Title variants

EN
Aristotle, Łukasiewicz and Empty Terms:
DE
Aristoteles, Łukasiewicz und Leerbegriffe:

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V poslední době dochází k posunu v interpretacích Aristotelovy logiky. Mnozí badatelé poukazují na to, že i v Aristotelově logice a filosofii se objevuje pojetí existenčního importu a že Aristotelés pracoval s pojetím prázdných termínů, třebaže se jeho koncepce liší od pojetí moderní logiky. S rozvojem moderní interpretace se pojí také hledání „viníků“ staré a nesprávné interpretace. Kromě tradičního pojetí logického čtverce a sylogistiky, kde byl předpoklad neprázdnosti termínů hojně používán, je za viníka označován také J. L. Łukasiewicz. Tento článek se snaží ukázat, že Łukasiewicz si byl vědom toho, že se Aristotelés zabýval i prázdnými termíny. Jeho omezení sylogistiky pouze na neprázdné termíny se tedy podstatně liší od přístupu tradičních logiků.
EN
In recent times there has been a shift in the interpretation of Aristotle’s logic. Many researchers have pointed out that the concept of existential import appears in Aristotle’s logic and philosophy, and that Aristotle worked with the concept of empty terms although his concept differs from that which is used in modern logic. Additionally, his search for the “culprits” of old and incorrect interpretation has been tied to the development of modern interpretation. Apart from the traditional concept of the logical square and syllogistics, where the assumption of non-emptiness of terms was widely used, J. L. Łukasiewicz is also labeled as an offender. This article tries to show that Łukasiewicz was aware that Aristotle was also dealing with empty terms. His restriction of syllogistics to only non-empty terms therefore differs significantly from the approach of traditional logicians.

Year

Volume

68

Issue

4

Pages

605-622

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cf7ded9f-5012-47a5-b89f-1517732a5c7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.