PL EN


2011 | 4(203) | 44-74
Article title

Globalne społeczeństwo obywatelskie jako przeciwwładza

Authors
Content
Title variants
EN
GLOBAL CIVIL SOCIETY AS A COUNTERPOWER
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest krytyka koncepcji globalnego społeczeństwa obywatelskiego jako przeciwwładzy, czyli władzy społecznej opozycyjnej wobec panowania biurokracji i globalnego kapitału. Podstawowym punktem odniesienia są – reprezentatywne dla omawianego nurtu – teorie Manuela Castellsa oraz Ulricha Becka. Przez ich porównanie autor stara się wskazać słabości wspólne dyskursowi wokół globalnego społeczeństwa obywatelskiego jako przeciwwładzy. Podstawową słabością tego dyskursu okazuje się brak dostatecznego rozpoznania podmiotowości sprawczej. Następnie wskazane zostały przyczyny atrakcyjności tego modelu oraz tkwiące w nim sprzeczności. Na końcu autor rozważa przydatność tak uproszczonego ujmowania globalnego społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawia zarys modelu alternatywnego, opartego o metaforę korpuskularno-falową, która wyznaczyć może dalsze poszukiwania adekwatnego modelu społeczeństwa na poziomie globalnym
EN
The aim of the article is to criticize the global civil society as a counterpower, i.e. social power opposing to the rule of bureaucracy and global capital. The basic point of reference are the theories of Manuel Castells and Ulrich Beck, representing the movement under discussion. By means of comparing them the author wishes to indicate the weaknesses common to the discourse around the global civil society as a counterpower. The main flaw of this discourse turns out to be the insufficient recognition of agency. Next, the grounds for attractiveness of this model are indicated as well as the contradictions inherent to it. In the end, the author reflects on the usefulness of the simplified approach to the global civil society and presents an outline of an alternative model. He proposes a wave-corpuscle metaphor, which may serve as means of further search for an adequate model of society on a global level.
Year
Issue
Pages
44-74
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Karol Haratyk, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Krakow
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA107316
YADDA identifier
bwmeta1.element.d1dccc49-9d28-3d99-b43f-8f95eb191159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.