PL EN


Journal
2018 | 66 | 5 | 368-387
Article title

Obraz Michaela Kreisingera z Eckersfeldu a jeho proměny

Content
Title variants
EN
The picture of Michael Kreisinger of Eckersfeld and its metamorphoses
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Portrét mladého Michaela Kreisingera z Eckersfeldu, určená a datovaná práce malíře Jana Kupeckého, vznikl roku 1700 v Římě. Podobizna mladíka se široce rozevřenýma očima a pootevřenými ústy, prozrazující mnohé o Kupeckého „italské“ vizuální zkušenosti, byla někdy v průběhu 18. století proměněna radikální přemalbou. Kreisingerova tvář byla dosud neurčeným malířem doplněna o nové tělo a nový šat. Až před polovinou 20. století odhalil rentgenový snímek pod přimalovanou antikizující zbrojí s výpravnou helmou odlišně stojící, civilně oděnou postavu, brzy poté definitivně odhalenou radikálním restaurátorským zásahem. Sejmutím přemalby byl obraz uveden do dnešní podoby, odstraněním barevné vrstvy nicméně ochuzen o vrstvu autentického významu podobizně dodatečně propůjčeného. Pokud se dosavadní uměleckohistorická literatura vůbec zabývala otázkou, jaký tento aditivní význam mohl být, spokojila se nejčastěji s vysvětlením, že byl portrét „zženštile krásného“ mladého muže zadáním nového majitele proměněn v alegorické znázornění Minervy. Žádný z prvků zbroje ovšem neodpovídá ikonografickému schématu, který se Minervě zpravidla přisuzuje, dokonce ani její typ není ženský. Připustíme-li mužský rod bytosti znázorněné přemalbou, otevíráme zároveň s kritikou převládajícího narativu, fixovaného obecně k problematickému termínu „zženštilosti“, nové možnosti interpretace přemalby. Poznatky o životě a osobních vazbách Michaela Kreisingera totiž nasvědčují tomu, že k radikální proměně obrazu mohlo dojít právě na jeho vlastní pokyn. Takový závěr dovoluje přemalbu nejen nově interpretovat. Umožňuje také přistoupit k uspokojivé hypotéze o možném jejím autorovi, kterým mohl být další významný malíř první poloviny 18. století — Václav Vavřinec Reiner.
EN
The portrait of the young Michael Kreisinger of Eckersfeld, determined and dated as the work of painter Jan Kupecký, originated in 1700 in Rome. The image of the young man with wide-open eyes and slightly open mouth, telling us a great deal about Kupecký’s ‘Italian’ visual experience, was altered by radical overpainting at some point during the 18th century. To Kreisinger’s face a hitherto unidentified artist added a new body and new clothing. It was only just before the middle of the 20th century that an x-ray photograph revealed, beneath the additional painting of antique-style armour with a spectacular helmet, a differently posed figure in civilian dress, soon afterwards uncovered definitively through a radical restoration intervention. With the removal of the overpainting the picture was restored to its present form, but the removal of the paint layer nevertheless meant it was deprived of the layer of authentic meaning subsequently lent to the portrait. If art-historical literature so far has paid any attention at all to the question of what this additive meaning might be, it has usually been satisfied with the explanation that the portrait of the ‘effeminately beautiful’ young man was, on the orders of its new owner, transformed into an allegorical depiction of Minerva. None of the elements of the armour corresponds, however, to the iconographic scheme usually attributed to Minerva, and it is not even feminine in type. If we concede that the figure depicted by the overpainting is masculine in gender, then we open, in keeping with the criticism of the prevailing narrative, fixed generally on the problematic term ‘effeminacy’, new possibilities for the interpretation of the overpainting. Findings about the life and personal relations of Michael Kreisinger indicate that the radical transformation of the painting may have taken place on his own instruction. Such a conclusion not only enables a fresh interpretation of the overpainting; it also permits us to reach a satisfactory hypothesis about its possible author, who may have been another important artist of the first half of the 18th century - Václav Vavřinec Reiner.
Journal
Year
Volume
66
Issue
5
Pages
368-387
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.d22a79cd-7d1b-48e8-a0f1-c1c1b46e64b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.