PL EN


2010 | 11 | 19-27
Article title

POLYPHONY OR CACOPHONY? SEARCHING FOR MEANINGS IN LIFELONG EDUCATION (Polifonia czy kakofonia? W poszukiwaniu znaczen edukacji ustawicznej)

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Lifelong learning is an ambiguous, incoherent, not decisively defined, scattered, controversial phenomenon. Still, it is not indifferent to contemporary pedagogues, psychologists, sociologists, economists, political science experts, who keep reconstructing and deconstructing it from the perspective of their disciplines and theories of interest. The discussion resounds with a multitude of voices, hence the association with musical polyphony and/or cacophony, used here to organize the summarized text. When referring to the development of lifelong learning in the 20th century the authoress has identified four phases: - birth and development of the political-educational idea after World War I, - lifelong learning as a principle of reforming education: the 1960s and 1970s, - moratorium: the 1980s, - political consensus - pedagogical ambiguity: nowadays. The analyzed period saw the development of the concept of lifelong learning. Having evolved from the form of a simple canon, it went through the stage of multi-voiced polyphony to eventually transform into a cacophony of meanings. This process, on the one hand, indicates the richness of that idea and practice, but, on the other hand, leads to terminological chaos and blurring of the subject of research. The earlier objections to the concept of lifelong learning hold also today in relation to learning as a lifelong process: the lack of precise definition makes it more difficult to differentiate between educational practices, whereas the lack of criteria for selection of lifelong learning practices and theories results in eclecticism. These drawbacks are accepted today in the name of postmodernism, but the questions whether they serve the theory still remains.
Year
Volume
11
Pages
19-27
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Hanna Solarczyk-Szwec, Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Nauk Pedagogicznych, ul. Asnyka 2A, 87-100 Torun, Poland.
References
 • Cieślak A., Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego, Warszawa 1981.
 • Drozdowicz-Jurgielewiczowa I., Podstawowe zagadnienia dydaktyki dorosłych, [w:] Encyklopedia wychowania, t. 2, z. 3, red. S. Łempicki, Warszawa 1934 – przedruk w: I. Drozdowicz-Jurgielewiczowa, Pisma pedagogiczne, red. A. Antosz, Warszawa 2009.
 • Edwards R., (Re)prezentacja badań nad całożyciowym uczeniem się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, nr 1.
 • Faure E., Uczyć się, aby być, tłum. Z. Zakrzewska, Warszawa 1975.
 • Illeris K., Trzy wymiary uczenia się: poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, tłum. A. Jurgiel, Wrocław 2006.
 • Knowles M.S,, Holton III E.F., Swanson R.A., Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, tłum. M. Habura, R. Ligus, A. Nizińska, Warszawa 2009.
 • Komisja Unii Europejskiej, Memorandum na temat uczenia się przez całe życie, Bruksela 2000.
 • Komisja Unii Europejskiej, Nauczać i uczyć się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Bruksela 1995.
 • Legge D., The Education of Adults in Britain, Milton Keynes 1982, s. 6.
 • Malewski M., Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki, [w:] Edukacja dorosłych w erze globalizmu, red. E.A. Wesołowska, Biblioteka „Edukacji Dorosłych”, t. 25, Płock 2002.
 • Matlakiewicz A., Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim, Biblioteka „Edukacji Dorosłych”, t. 36, Radom 2007.
 • Półturzycki J., Tendencje rozwojowe kształcenia ustawicznego, Warszawa 1981.
 • Senge P.M., The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization, New York 1990; wyd. polskie: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa 1998.
 • Suchodolski B., Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, Warszawa 2003.
 • Suchodolski B., Kształcenie nieustające, „Nowa Szkoła” 1973, nr 2.
 • Wroczyński R., Edukacja permanentna. Problemy – perspektywy, Warszawa 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
10PLAAAA082712
YADDA identifier
bwmeta1.element.d2a6a9f4-0416-3d47-ac05-e9ffdb161a05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.