PL EN


Journal
2010 | 36 | 2 | 193-208
Article title

Widmo merytokracji kadrowej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Spectre of Personnel Meritocracy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
After 1989, as sociologists, political scientists, columnists and other observers unanimously claim, it has not been possible to implement and consistently apply meritocratic rules of filling public posts. A major role is still played by such criteria as political affiliation or candidates' personal relations. The above-described situation is an interesting puzzle of system transformation. Introducing the rules of the free market and political pluralism should contribute to a radical change of mono-centric rules of post filling, well established in the system. The changes, however, were neither of radical nor consistent character. The purpose of the article is pointing out and explaining the most significant barriers of the institutionalisation of new rules of selecting managing personnel in the public sector. The author presents arguments supporting the thesis that the rules of personnel meritocracy, as a social, cultural, political and organisational innovation, 'clash' with other commonly accepted and established rules. They are perceived as a threat to significant values and interests, hence the expression of the 'spectre' of personnel meritocracy used in the title. The study is a synthetic presentation of assumptions conveyed in a publication currently under preparation. These result from complex research (including, among others, the analysis of the public discourse, documents, interviews with candidates for public posts and decision-makers) conducted in the years 2008-2009. The article is composed of four parts. In the first one, the author explains key terms, justifies the choice of the topic and formulates the thesis concerning barriers of the institutionalization of meritocratic rules of management post filling in the public sector in Poland. In the remaining parts, the author presents arguments in favour of the assumed thesis, relating consecutively to selected dimensions of institutionalisation.
Journal
Year
Volume
36
Issue
2
Pages
193-208
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Mariusz Kwiatkowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland
References
 • Bartkowski J. (1991), Kariery działaczy lokalnych: systemowe mechanizmy selekcji w latach osiemdziesiątych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Bartkowski J. (1996), Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995, Interart, Warszawa.
 • Bartkowski J. (2006), Politycy jako administratorzy. Elita rządowa jako grupa zarządzająca, [w:] Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 291-320.
 • Burnetko K., (2003), Bezpańskie dziecko (fragmenty dyskusji nad raportem „Służba cywilna w III RP: punkty krytyczne”), „Tygodnik Powszechny”, nr 31, 3 VIII, s. 7.
 • Burnetko K., (2008), Administracja publiczna, [w:] Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, red. L. Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 77-83.
 • Domański H. (1986), Zasady rekrutacji do stanowisk kierowniczych, [w:] „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 155-167.
 • Domański H. (1998), Merytokratyczna dystrybucja i zmiany mobilności: Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Do i od socjalizmu: Dwa przełomy w ciągu półwiecza w Polsce, red. A. Siciński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 13-31.
 • Domański H. (1999), Merytokracja i hierarchia dochodów w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 5-6, s. 3-6.
 • Durkheim É. (1999), O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Działocha K., Łukaszczyk A. (2006), Nowa ustawa o służbie cywilnej, „Państwo i Prawo”, nr 11.
 • Gadowska K. (2005), Brudna wspólnota, „Tygodnik Powszechny”, nr 18, 1 V, s. 16.
 • Gadowska K. (2006), Prawo w działaniu. Klientelizm polityczny w administracji publicznej w świetle norm prawnych określających zasady funkcjonowania służby cywilnej w Polsce, [w:] Stawanie się społeczeństwa: szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Flis, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Gąciarz B. (2004), Instytucjonalizacja samorządności: aktorzy i efekty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Heywood P., Meyer-Sahling J. H. (2008), Występowanie stref korupcji w zarządzaniu polską administracją rządową, Warszawa.
 • Kojder A. (2002), Strategie przeciwdziałania korupcji – doświadczenia polskie, [w:] Klimaty korupcji, red. A. Kojder, A. Sadowski, Centrum im. Adama Smitha & Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 • Kojder A. (2003), Mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów, [w:] Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, red. A. Zubik, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Krzysztofek K., Ziemilski A. (1993), Czynnik kulturowy w procesie modernizacji społecznej, [w:] Kultura a modernizacja społeczna, red. K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, A. Ziemilski, Instytut Kultury, Warszawa.
 • Kudrycka B. (2001), Nowe wyzwania i trendy w reformowaniu sytuacji urzędników administracji publicznej, [w:] Rozwój kadr administracji publicznej, red. B. Kudrycka, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Podgórecki A. (1976), Patologia działania instytucji, [w:] Zagadnienia patologii społecznej, red. A. Podgórecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 175-202.
 • Raciborski J, (red.) (2006), Drogi do elity rządowej, [w:] Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 73-138.
 • Regulski J. (2007), Reformowanie państwa. Moje doświadczenia, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 • Rychard A. (1995), Ludzie i instytucje: kto tworzy nowy ład?, „Studia Socjologiczne”, nr 1-2 (136-137).
 • Rydlewski G. (2002), Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Elipsa, Warszawa.
 • Słomczyński K. M. (2004), Postawy promerytokratyczne a postulaty redukcji nierówności dochodów: czy Polska różni się od innych krajów?, [w:] Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 17-36.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Wnuk-Lipiński E. (2003), Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Warszawa.
 • Wołek A. (2004), Demokracja nieformalna, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098812
YADDA identifier
bwmeta1.element.d354b350-3c05-3419-a0b0-d9419b1e1df1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.